Przejdź do treści

OPS Włochy

 • Zwiększ rozmiar tekstu
 • Normalny rozmiar tekstu
 • Zmniejsz rozmiar tekstu

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

NA RZECZ OSÓB DOZNAJĄCYCH I STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmailŻaden człowiek nie zasługuje na stosowanie wobec niego przemocy, która powoduje cierpienie, ból i poczucie upokorzenia. Przemoc w rodzinie może pojawić się w życiu każdej osoby, bez względu na jej wiek, płeć, poziom wykształcenia, pochodzenie czy status materialny.

 

Przemoc domowa

Przemoc  domowa to każde, zamierzone i celowe oraz  wykorzystujące przewagę, zachowanie skierowane przeciwko bliskiej osobie, które wyrządza jej szkodę poprzez naruszenie jej praw i dóbr osobistych. Może przejawiać się na płaszczyźnie fizycznej, psychicznej, seksualnej bądź ekonomicznej.  A zatem, jeśli  ktoś jest poniżany, zastraszany, wyśmiewany czy krytykowany, kontrolowany lub izolowany albo jest bity lub ma ograniczane możliwości podejmowania własnych decyzji  doświadcza przemocy.

Zgodnie z  art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Zgodnie z art. 207 § 1 kodeksu karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

 

Przemoc może mieć postać:

 • przemocy fizycznej, np. popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy,
 • przemocy psychicznej, np. wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb,
 • przemocy seksualnej, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety,
 • przemocy ekonomicznej, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny.

Zarządzeniem Nr 19/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia  03 października 2011 r. powołano stały zespół zadaniowy pod nazwą „Zespół do spraw przemocy w rodzinie”.

 

Zespół do spraw przemocy w rodzinie

 • Pani Barbara Graba – starszy specjalista pracy socjalnej; koordynator zespołu;
 • Pani Joanna Pęcak – starszy specjalista pracy socjalnej,
 • Pan Marcin Korowaj – terapeuta, psycholog Działu Pomocy Specjalistycznej;

 

Celem pracy zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest :

 • Łagodzenie skutków wieloletniego trwania przemocy w rodzinie;
 • Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie;
 • Systematyczne diagnozowanie zjawiska  przemocy u osób lub rodzin dotkniętych przemocą;

 

Zadania pracy zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • Posiedzenia Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy i omawianie wspólnie z pracownikiem socjalnym problemów występujących w rodzinach zagrożonych problemem przemocy w rodzinie, szczegółowa ich analiza, wspólne opracowywanie planu dalszych działań
 • Kierowanie na konsultacje indywidualne i psychologiczne dla osób z rodzin zagrożonych problemem przemocy w rodzinie oraz dla sprawców przemocy w zależności od zgłaszanych i rozeznanych potrzeb
 • Kierowanie na konsultacje indywidualne i prawne dla osób z rodzin zagrożonych problemem przemocy w rodzinie w zależności od zgłaszanych i rozeznanych potrzeb
 • Konsultacje indywidualne dla osób z rodzin zagrożonych problemem przemocy w rodzinie podczas dyżurów pracowników socjalnych  w godzinach pracy OPS
 • Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych poprzez rozdawanie ulotek osobom zgłaszającym się do tutejszego Ośrodka, w placówkach współpracujących z OPS oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej i w gazecie lokalnej
 • Uczestnictwo w programach szkoleniowych, kampaniach organizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 • Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Włochy
 • Przygotowanie sprawozdań z Realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m. st. Warszawy na lata 2012-2016 oraz  z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Instytucje na terenie Dzielnicy Włochy uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieskie Karty”:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
  ul. Czereśniowa 35
  02-457 Warszawa
  tel. 22 863 98 37, 863 91 75

Pomoc Terapeutyczna w Dziale Pomocy Specjalistycznej ul. Czereśniowa 118  tel. 863 70 14

Pomoc Prawna w Dziale Pomocy Specjalistycznej ul. Czereśniowa 118 tel. 863 70 14 Komisariat Policji Warszawa-Włochy
ul. 17 Stycznia 57,
02-146 Warszawa
tel. 22 846 85 56

 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  ul. Centralna 24
  02-271 Warszawa
  tel. 22 443 44 74
 • Placówki oświatowe na terenie Dzielnicy (w przypadku gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym)
 • Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010), bez konieczności wykonywania obdukcji).
 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
  ul. Centralna 24
  02-133 Warszawa
  tel. 22 443 44 74

 

Miejsca w których można uzyskać pomoc:

 • Specjalistyczna Poradnia Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  ul. Belgijska 4
  02-511Warszawa
  tel. 22 845 12 12
  tel. kom.  667 833 400

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia"
  ul. Korotyńskiego 13
  02-121 Warszawa
  tel. 22 824-25-01 (sekretariat) 22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii")

 • Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA
  ul. Jaktorowska 4
  czynne od poniedziałku do piątku 9:00 - 15:00
  tel. 22 499 37 33

 • Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom
  ul. Wąchocka 4/5
  03-934 Warszawa
  tel. 22 616 38 54 617 46 58

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  ul. 6 Sierpnia 1/5
  tel. 22 855 44 32

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  ul . Dalibora 1
  tel. 22 837 55 59