Przejdź do treści

OPS Włochy

  • Zwiększ rozmiar tekstu
  • Normalny rozmiar tekstu
  • Zmniejsz rozmiar tekstu

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

Zespół do spraw osób dotkniętych bezrobociem składa się z następujących pracowników socjalnych:

1) Aneta Świątko – Specjalista pracy socjalnej w Dziale Pomocy Środowiskowej – Koordynator Zespołu;

2) Sylwia Rowicka – Starszy pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej;

3) Jolanta Słabińska – Specjalista pracy socjalnej w Dziale Pomocy Środowiskowej;

4) Paulina Słomka – Pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej.


 

Celem Zespołu jest:

1) poprawa funkcjonowania osób/rodzin z problemem bezrobocia;

2) motywowanie osób objętych pracą Zespołu do podejmowania działań mających na celu podjęcie zatrudnienia;

3) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się wsparciem osób bezrobotnych.


W związku z realizacją zadań Zespołu funkcjonuje


WŁOCHOWSKI PUNKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 35

tel. 22 863 98 37, 863 91 75 wew. 116

Czynny: w poniedziałki  i czwartki w godzinach 8.00 – 10.00

 

W w/w Punkcie można skorzystać z:

  • dostępu do komputera (internetu), telefonu, faxu;
  • pomocy w bezpłatnym umieszczaniu w internecie ogłoszeń osób bezrobotnych „poszukuję  pracy”;
  • pomocy w przygotowaniu życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego i innych dokumentów potrzebnych przy poszukiwaniu prac;
  • informacji o giełdach i targach pracy na terenie m.st. Warszawy.


 

W ramach działania Zespołu do spraw osób dotkniętych bezrobociem w 2016r. realizowano Program Aktywizacja i Integracja.

W 2016 roku zgodnie ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tut. Ośrodek przystąpił po raz kolejny do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja we współpracy z Urzędem Pracy m.st. Warszawy.

W/w  Program skierowany był do osób bezrobotnych, dla których Urząd Pracy ustalił III profil pomocy, jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujących kontrakt socjalny. W ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowane były działania z zakresu integracji społecznej na rzecz osób bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym oraz działania z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w postaci prac społecznie użytecznych.

 

Koordynatorem Programu była P. Sylwia U. Rowicka - Starszy Pracownik Socjalny.