Plakat mieskzanie chronionePobyt z założenia obejmuje okres co najwyżej 18 miesięcy.
 

Cel projektu: Pobyt w mieszkaniu chronionym - wspieranym jest formą pomocy społecznej zapewniającą warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną, przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do samodzielnego życia lub uzyskania / utrwalenia niezależności umożliwiającej funkcjonowanie poza domem rodzinnym.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

  • wiek 18-45 lat
  • zamieszkanie na terenie m.st. Warszawy potwierdzone dokumentem rozpoznanie choroby psychicznej (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne lub zaświadczenie lekarskie informujące o rozpoznaniu choroby psychicznej)
  • zaświadczenie o udziale w programie mieszkania chronionego treningowego

     
    Zasady i sposób realizacji programu usamodzielniania:

    Planowany program obejmuje szereg działań wzmacniających samodzielność w postaci treningów, o charakterze poradnictwa - indywidualnego i grupowego Beneficjenci będą mogli korzystać z opieki medycznej w Bielańskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Treningi będą dobierane pod kątem potrzeb i umiejętności beneficjentów. Codzienne wsparcie obejmować będzie łącznie nie mniej niż 3 godziny - przez 7 dni w tygodniu.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, działanie jest finansowane z budżetu m.st. Warszawy.