ikona pdf Wykaz rejonów Pracowników socjalnych - (PDF 288KB)

 

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej: Grażyna Jenny-Eibel
tel.: 22 863-82-93 w. 103
Pracownicy socjalni:
tel: 22 863 82 93, 22 873-61-31
w. 102, 105, 113, 114, 119, 122,
Pokój dyżurny nr 3 - tel .109

 

Podstawy prawne:

 Warunki nabywania prawa do świadczeń z pomocy społecznej, zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń, organizacja pomocy społecznej określone są ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1769) oraz na podstawie  aktów wykonawczych, normatywnych regulujących świadczenia do powołanej ustawy a wśród nich:

 

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1793),
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 546),
 • ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1990),
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1390),
 • ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym  (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1828),
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 239),
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015r., poz. 2082),
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 902),
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r., poz. 380),
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1020),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922),
 • ustawa z dnia 26 października 1982r. ? o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487),
 • ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. - o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r., poz. 575),
 • ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. - o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005r., Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.),

 

Adresaci świadczeń z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1990),, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany ? w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ? stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Art. 7.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;

 

 

7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.