Zadaniem Zespołu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, mające na celu  przywrócenia rodzinie zdolności do prawidłowego ich wypełnienia.

 

W skład zespołu wchodzą :  koordynator  zespołu  oraz asystenci rodziny.

Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary pracy: bezpośrednią pracę z rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania realizowane na rzecz dziecka i rodziny oraz organizację własnej pracy. Mówiąc o funkcji asystenta rodziny można wyodrębnić - funkcję wsparcia psychiczno-emocjonalnego, opiekuńczą, doradczą, diagnostyczno- monitorującą, mediacyjną, wychowawczą, motywująco - aktywizującą oraz koordynacja działań skierowanych na rodzinę. Zadania asystenta rodziny określa art. 15.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Oddziaływania asystentów skierowane są  m.in. na :

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną ,
 • pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 • wzmocnienie umiejętności wychowawczych,
 • poprawę relacji wewnątrz rodzinnych,
 • rozwijanie umiejętności społecznych,
 • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • pomoc w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy zarobkowej,
 • aktywizowanie rodziny do wspólnego spędzania czasu wolnego,
 • profilaktykę zdrowotną,
 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

 

Zasady przydzielania  asystenta rodziny

Asystent rodziny ustanawiany  jest   na wniosek pracownika socjalnego lub w wyniku postanowienia sądu. Pracownik socjalny przeprowadzając wywiad środowiskowy dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z analizy, wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług społecznych występuje odpowiednio do kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych z wnioskiem o jego przydzielenie. Po otrzymaniu wniosku,  kierownik ośrodka pomocy społecznej albo dyrektor centrum usług społecznych przydziela rodzinie asystenta rodziny albo  występuje do jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną, o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny albo  występuje do podmiotu, któremu gmina zleciła realizację pracy z rodziną na podstawie art. 190, o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.

Rodzina musi wyrazić zgodę na wsparcie asystenta rodziny i współpracę z nim. Wsparcie to jest przyznawane bez względu na dochód rodziny, nie trzeba spełniać żadnych kryteriów dochodowych. Asystenta rodziny może mieć także przyznana rodzina, z której odebrano dziecko. Jego praca skupia się wówczas na tym, by stworzyć w rodzinie warunki pozwalające na powrót do niej  dziecka.

 

Koordynator Zespołu do spraw  asysty rodzinnej : Pani Monika Pietrzak - straszy specjalista pracy socjalnej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 885 523 852

 

Asystenci rodziny :

Anna Przybysz - starszy asystent  rodziny

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 502 224 332

 

Dawid Stępak - starszy asystent rodziny

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 519 501 816

 

Beata Ertman - Podsiadło- asystent rodziny

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 

Joanna Strzyżewska- starszy asystent rodziny dla rodzin z Ukrainy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.885 523 849

 

Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują  w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informator-za-zyciem

 

Informator za Życiem - (PDF 574KB)