Dzienne Domy Pomocy:

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wparcia.

Na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy znajdują się dwa ośrodki wparcia:


 • Dzienny Dom Pomocy  ul. Robotnicza 15
 • Dzienny Dom Pomocy  ul. Potrzebna 10

 

Na terenie m. st. Warszawy znajdują się także inne Domy, do których mogą być kierowani mieszkańcy Dzielnicy Włochy.

Domy Pomocy Społecznej:

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej ?osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej?.

Domy, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla:

 • Osób w podeszłym wieku
 • Osób przewlekle somatycznie chorych
 • Osób przewlekle psychicznie chorych
 • Dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 • Dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • Osób niepełnosprawnych fizycznie.

 

Do domów pomocy społecznej kieruje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast dokumentację kompletuje pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej.

Istnieje również możliwość umieszczenia osoby w prywatnym domu opieki. Umieszczenie w tego rodzaju placówce odbywa się bez udziału Ośrodka Pomocy Społecznej jak i Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Wykaz domów pomocy społecznej i prywatnych domów opieki na terenie województwa mazowieckiego znajdujących się w rejestrze wojewody:

 

http://mazowieckie.e-bip.pl/EDZIENNIK/WDU_W/2010/124/2771/Akt.pdf

www.mazowieckie.pl/download/1/5256/6375.pdf

 

ORZECZNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Orzecznictwo ZUS

 

Orzecznictwem o niezdolności do pracy do celów rentowych zajmuje się lekarz orzecznik ZUS, który ocenia stopień niezdolności do pracy. Wydaje orzeczenie na podstawie, którego ZUS podejmuje decyzję w sprawie świadczeń rentowych. Osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy składa wniosek o rentę we właściwym terenowo oddziale ZUS.

Obecnie lekarz orzecznik wydaje orzeczenie o niezdolności do pracy tj. kwalifikuje osobę jako:

 • Całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji
 • Całkowicie niezdolna do pracy
 • Częściowo niezdolna do pracy.

 

Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • miejsce zamieszkania,
 • PESEL i NIP lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
 • określenie celu wydania orzeczenia i wskazanie okoliczności, które lekarz orzecznik ma ustalić.

 

Do wniosku powinny być dołączone:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba ubiegająca się o świadczenie (zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku o rentę),
 • wywiad zawodowy zawierający charakterystykę rodzaju i miejsca pracy,
 • dokumentacja medyczna i rentowa oraz inne dokumenty poświadczające stan zdrowia, a mające znaczenie dla wydania orzeczenia np. poprzednie orzeczenie, zaświadczenie ze szpitala, karta badania profilaktycznego, dokumentacja rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

 

Osobom posiadającym orzeczoną całkowitą  niezdolnością do pracy oraz samodzielnej egzystencji przysługuje dodatek pielęgnacyjny .

Wymaganymi dokumentami w sprawie ubiegania się o dodatek pielęgnacyjny, są:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie,
 • dokumentacja medyczna oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

 

http://e-inspektorat.zus.pl/pliki/formularze/n_9.pdf

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie wydaje Orzeczenia o niepełnosprawności wydaje orzeczenia dla celów nie rentowych

 

 • dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Orzeczenia dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia wydaje się do celów:

 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • zasiłku stałego,
 • korzystania z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z 20.06.1997 r. -Prawo o ruchu drogowym, ze względu na ograniczenia sprawności ruchowej.

Orzeczenia dla osób, które ukończyły 16 roku życia wydaje się do celów:

 • szkolenia,
 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • korzystania z rehabilitacji,
 • korzystania z systemu pomocy społecznej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 • korzystania z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 -Prawa o ruchu drogowym ze względu
  na ograniczenia sprawności ruchowe,
 • korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów (np. ulgi telekomunikacyjne, prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju),
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.

Stopnie niepełnosprawności:

 • Znaczny
 • Umiarkowany
 • Lekki

 

Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wydawane są osobom posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


 • Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów - z tej formy rehabilitacji mogą skorzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie w stopniu znacznym, umiarkowanym, lekkim, o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia, o grupie inwalidzkiej.
 • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych obejmuje zadania mające na celu likwidację wszelkich utrudnień występujących w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
 • Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych obejmuje zadania mające na celu likwidację ograniczenia uniemożliwiającego lub utrudniającego osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
 • Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

Dokumenty do orzecznictwa oraz uzyskania dofinansowań są do pobrania na stronie Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych www.scon.wcpr.pl

 

 • Karty Parkingowe można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ze wskazaniem spełnienia w punkcie 9 orzeczenia przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 • Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej to miejski program skierowany do osób  niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którego realizacja odbywa się na terenie miasta stołecznego Warszawy.

 

Asystenci pomagają dojeżdżać do pracy, towarzyszą w różnych zajęciach, udzielają wsparcia i pomocy.

Usługi Programu skierowane są do osób pełnoletnich, pomoc dostosowywana indywidualnie do sytuacji i potrzeb klienta.

 

Usługi świadczone są przez 7 dni w tygodniu (poza świętami) w godzinach od 8:00 do 22:00.
Usługi asystentów można zamówić od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.
Opłata wynosi 1 zł od godziny.

Pełny regulamin korzystania z usług asystenckich jest dostępny na stronie Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych.


Osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z ulg w komunikacji miejskiej, ulg podatkowych, ulg w telekomunikacji, ulg w w PKP I PKS, dla kierowców. Szczegółowy opis ulg dostępny na stronie Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych Znajdującego się w strukturach Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.