1. rozpoznanie i sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w rejonie działania pracowników socjalnych (analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz możliwości ich zaspokajania),
 2. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji klientów (przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania) w oparciu o obowiązujące przepisy stanowiące podstawę do wydania rozstrzygnięcia ? przyznania bądź odmowy przyznania pomocy,
 3. realizowanie pomocy w zakresie pracy socjalnej,
 4. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach mających na celu zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb i umożliwianie im życia w godnych warunkach,
 5. podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
 6. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz możliwości ich zaspokajania,
 7. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych,
 8. prowadzenie spraw opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych  w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 9. prowadzenie spraw dotyczących udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 10. współudział w opracowywaniu projektów i realizacji zadań wynikających
  ze strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej obejmujących zakres realizowanych zadań oraz zakres zadań Działu,
 11. współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełniała bądź wspierała formy udzielanych świadczeń,
 12. prowadzenie spraw w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 13. prowadzenie spraw dożywiania dzieci,
 14. współudział w tworzeniu i realizacji gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
 15. prowadzenie spraw kierowania osób do Domów Pomocy Społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt,
 16. współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej
  w zakresie integracji cudzoziemców oraz udzielanie cudzoziemcom pomocy społecznej w zakresie określonym w ustawie,
 17. prowadzenie spraw w zakresie pobudzania aktywności społecznej i inspirowania działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, grup i środowisk społecznych,
 18. współpraca z Warszawskim Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
 19. prowadzenie spraw składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad chorym członkiem rodziny i wspólnie zamieszkującymi rodzicami lub rodzeństwem,
 20. prowadzenie spraw dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj.:
 • realizacja zadań wynikających z systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.st. Warszawy,
 • poradnictwo i interwencja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • współdziałanie w opracowywaniu i realizacji programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • współdziałanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy, oddziaływanie na osoby stosujące przemoc oraz uświadamianie społeczeństwa na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie,
 • realizacja zadań wynikających z programów rządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • działania określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w sytuacjach podejrzenia o popełnieniu przestępstwa ze stosowaniem przemocy wobec członków rodziny,

21. prowadzenie tablicy informacyjnej Ośrodka w zakresie danych o wszelkich formach pomocy udzielanych w Ośrodku.

 

Pracownicy socjalni wykonują powierzone zadania w następującej organizacji:

 • 10 pracowników socjalnych realizuje szeroko rozumiane zadania pomocy społecznej bez względu na rodzaj dysfunkcji na terenie Dzielnicy Włochy, które podzielone zostały na rejony opiekuńcze z uwzględnieniem Okęcia i Włoch; Ponadto 2 pracowników spośród tej grupy realizuje dodatkowe zadania w ramach współpracy mającej na celu organizowanie społeczności lokalnej tworząc zespół ds. OSL.