DZIENNY DOM POMOCY
UL. POTRZEBNA 10
02-448 WARSZAWA

KIEROWNIK: ANNA PECHNER
TEL./ FAX: 22 863-94-45
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.


Dzienny Dom Pomocy, w skrócie DDP jest komórką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. DDP przeznaczony jest dla 30 osób z Dzielnicy Włochy, które ze względu na wiek, chorobę, lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Decyzje administracyjne o skierowaniu do DDP wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy na podstawie wywiadu środowiskowego. Głównym celem funkcjonowania DDP jest wsparcie osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej spowodowanej wiekiem, chorobą lub niepełnosprawnością w ich codziennym życiu w miejscu zamieszkania poprzez zapewnienie pomocy w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych oraz w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb, a także organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację następujących zadań:

 1. zapewnia dzienny pobyt oraz dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiad)
 2. świadczy usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym
 3. zapewnia świadczenia rekreacyjne:
  • organizacja wyjazdów krajoznawczych i rekreacyjnych
  • organizacja wycieczek pieszych po okolicy
  • organizacja wycieczek po Warszawie
 4. zapewnia świadczenia kulturalne:
  • wyjścia do teatru, kina, muzeów
  • koncerty zespołów amatorskich
  • organizacja imprez okolicznościowych
 5. zapewnia świadczenia edukacyjne:
  • pogadanki z zakresu medycyny, gerontologii, profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz innych dziedzin
  • organizacja konkursów tematycznych
  • wspólne czytanie prasy, w tym artykułów popularnonaukowych
  • wspólne rozwiązywanie krzyżówek
  • zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier edukacyjnych
 6. prowadzi terapię zajęciową w formie arteterapii- w formie pracy grupowej i indywidualnej- zajęcia kółka plastycznego z wykorzystaniem różnych technik plastycznych ( m.in. malowanie na szkle, prace z masą solną, papieroplastyka, w formie arteterapii- w formie pracy grupowej i indywidualnej- zajęcia kółka plastycznego z wykorzystaniem różnych technik plastycznych (m.in. malowanie na szkle, prace z masą solną, papieroplastyka, decoupage, malowanie różnymi technikami, papier mache itp.) ; ergoterapii, muzykoterapii: śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zagadki muzyczne; biblioterapii- czytanie poezji, książek, prasy, wraz z dyskusją na temat ich treści i przekazu, choreoterapii i kinezyterapii, zajęć kółka kulinarnego, ogrodniczego (ergoterapia), socjoterapii, treningów umiejętności społecznych, treningów obrazu siebie, treningów usprawniających funkcje poznawcze.
 7. udziela wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych i społecznych
 8. umożliwia zachowanie higieny (kąpiel pod natryskiem, usługi pralnicze)
 9. udziela pensjonariuszom pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących sprawach życia codziennego np. udzielanie pomocy w kontaktach z placówkami służy zdrowia i urzędami

 

Podejmowane działania i realizowane zadania w Dziennym Domu Pomocy mają na celu:

 • wsparcie osób starszych w ich codziennym życiu w miejscu zamieszkania (środowisku lokalnym),
 • reintegrację osób starszych ze środowiskiem lokalnym,
 • przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych , zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
 • aktywizację seniorów w sferze fizycznej i intelektualnej (poprawa kondycji psychofizycznej) oraz społecznej,
 • zwiększanie poczucia bezpieczeństwa odnoszącego się do sfery psychicznej, socjalnej,
 • zwiększanie poczucia bezpieczeństwa odnoszącego się do sfery psychicznej, socjalnej,
 • zwiększanie poczucia użyteczności i przydatności społecznej,
 • zmniejszanie lub eliminowanie niekorzystnych stanów emocjonalnych osób starszych: lęku , frustracji, poczucia pustki,
 • umożliwianie seniorom odkrywania i rozwijania zainteresowań i talentów oraz poszerzania i zdobywania wiedzy,
 • pomaganie seniorom nabywania umiejętności organizacji czasu wolnego poza placówką.

DDP posiada następujące pomieszczenia: szatnia, sala wypoczynkowa, sala wielofunkcyjna, jadalnia, hall, pomieszczenia cateringu, pokój biurowy (parter); trzy pomieszczenia gospodarcze, dwa korytarze, wc z prysznicem (piwnica).

Usługi realizowane w DDP są odpłatne zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz uchwałą Rady miasta stołecznego Warszawy określającą szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Wysokość opłat za korzystanie z usług opiekuńczych w DDP, świadczonych w wymiarze  8 godzin dziennie w zakresie podstawowym, jest ustalana w drodze decyzji administracyjnej z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji materialnej i rodzinnej pensjonariusza placówki jako stawka odpłatności za 8 godzin usług w DDP wynikającą z kalkulacji Ośrodka podlegającą zwrotowi w części lub w całości. Opłaty za usługi świadczone w Dziennym Domu Pomocy pobierane są z dołu za okresy miesięczne.

Wysokość miesięcznej odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych w DDP ustala się na podstawie indywidualnie ustalonej stawki odpłatności za 8 godzin usług czyli za dzień pobytu w placówce, ( wynikającej z tabeli odpłatności, będącej załącznikiem do uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy), pomnożonej przez ilość dni usług w ciągu jednego miesiąca.