ikona pdfPlan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa - (PDF 1.1 MB)

 

Informacja

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Włochy

 Zasady działania w okresie epidemii

 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w dzielnicy Włochy informuje o ograniczeniu bezpośrednich spotkań członków Zespołu z osobami doznającymi przemocy z rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty.

 

Zgodnie z przyjętymi wytycznymi , w oparciu o zarządzenia władz państwowych, Zespół przyjmować będzie zgłoszenia o przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie w formie telefonicznej lub za pośrednictwem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

 

W  przypadku przyjęcia zgłoszenia wystąpienia przemocy w rodzinie przez pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,  informacja ta zostanie przekazana  do Policji i ustalony zostanie dalszy tok postępowania.

 

Bieżące ustalenia dotyczące sytuacji rodzin objętych pomocą w formie procedury ?Niebieskiej Karty? dokonywane będą pomiędzy członkami Zespołu i grup roboczych za pośrednictwem rozmów telefonicznych i korespondencji mailowej czy innej formy korespondencji elektronicznej.

 

Po ustaleniu indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, wyznaczony zostanie jeden przedstawiciel Zespołu do kontaktu z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie oraz  przedstawiciel Policji do kontaktu z osobą stosującą przemoc i na bieżąco będą monitorować sytuację rodziny, o ile to możliwe, za pośrednictwem rozmów telefonicznych lub dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

 

Osobom doświadczającym przemocy w rodzinie przekazane zostaną za pomocą  środków komunikacji informacje o dostępnych na terenie dzielnicy Włochy miejscach  i instytucjach, które udzielają wsparcia specjalistycznego (np. psychologicznego czy prawnego), w szczególności poradnictwa specjalistycznego udzielanego za pomocą rozmów telefonicznych czy komunikacji elektronicznej.

 

Preferowane formy kontaktu telefonicznego (czy mailowego) nie wykluczają w szczególnych przypadkach możliwości bezpośrednich spotkań  członków Zespołu z osobą doznającą przemocy w rodzinie czy sprawcą przemocy.

 

KONTAKT

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Włochy m.st Warszawy.
 • Siedzibą Zespołu jest budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa .
 • Przewodniczący Jacek Krukowski tel. kontaktowy  578 901 565.

 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Włochy

 

PAMIĘTAJ:

 MASZ PRAWO DO SZACUNKU I GODNEGO TRAKTOWANIA

 MASZ PRAWO DO WŁASNEGO ZDANIA

 MASZ PRAWO DO NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ

 MASZ PRAWO POPEŁNIAĆ BŁĘDY

 MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY, GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE

 

 

 Zarządzeniem nr 1672/2011 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 25 października 2011 r. powołany został Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.

 

Siedzibą  Zespołu jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa, który na mocy art. 9a ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu.

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy  weszli przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, Urzędu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy, Policji, Oświaty, Ochrony zdrowia, Organizacji pozarządowej oraz Kuratorskiej Służby Sądowej.

 

Podstawę prawną funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych stanowi art. 9a – 9d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego

 

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Jego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów takich jak: jednostki organizacyjne pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, oświata, ochrona zdrowia, organizacje pozarządowe i inne oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

 

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
 • realizowanie procedury Niebieska Karta;

 

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, składające się z przedstawicieli ww. podmiotów.

 

Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

 

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

Co to jest Niebieska Karta i jak działa:

 

Niebieska Karta to procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Początkiem procedury jest założenie Niebieskiej Karty A. Można to zrobić podczas interwencji policji w domu – Policja ma obowiązek taką kartę założyć podczas zdarzenia. Można też udać się osobiście na posterunek i tam policja również ma obowiązek założyć Niebieską Kartę. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie Niebieską Kartę zakładają również:

 

 • Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej
 • placówki oświatowe – szkoły, przedszkola, żłobki
 • placówki służby zdrowia – przychodnie, szpitale
 • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Przy założeniu Niebieskiej Karty A osoba pokrzywdzona otrzymuje  formularz o nazwie Niebieska Karta B z informacjami, gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc.

 

Po założeniu Niebieskiej Karty A przez służby, karta jest przekazywana do Zespołu Interdyscyplinarnego. Po zapoznaniu się z kartą Zespół zaprasza osobę doznającą przemocy na spotkanie, na którym wspólnie z osobą pokrzywdzoną buduje plan pomocy dopasowany do jej potrzeb oraz wypełnia Niebieską Kartę C. W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, złożenie wniosków do sądu.

 

W kolejnym etapie zespół wzywa osobę, co do której istnieje podejrzenie stosowania przemocy na rozmowę dotyczącą konsekwencji stosowania przemocy oraz wypełniana jest Niebieska Karta D. Po przeprowadzeniu rozmów z osobami których dotyczy Niebieska Karta realizowany będzie zaplanowany „plan pomocy”.

 

Niezależnie od  prowadzonej  procedury  Niebieskiej Karty jeśli czujesz się zagrożona/ny  lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wzywać policję.

 

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę ,,Niebieskie Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedurę ,,Niebieskie Karty" oraz wzory formularzy ,,Niebieska Karta" wypełnianych przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę, określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury ,,Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta" (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245).

 

Obowiązujące akty prawne

 

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r.  Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) - (PDF 54,5KB)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dni a 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. - (PDF 373KB)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.- (PDF 32,3KB)
 4. Uchwała  Nr XVII/329/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. - (PDF 108KB)
 5. Uchwała Nr XXXVI/914/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2012 w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016 - (PDF 977KB)
 6. Uchwała Nr XXXVIII/981/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2016r w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2017-2020 - (PDF 105KB)

 

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (serwis zewnętrzny)