Przejdź do treści

OPS Włochy

 • Zwiększ rozmiar tekstu
 • Normalny rozmiar tekstu
 • Zmniejsz rozmiar tekstu

fundusze europejskie

flaga

Mazowsze

logo unia

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

Email Drukuj PDF

Działania na rzecz osób starszych

 

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania są niezwykle ważną i istotną formą pomocy  świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Osoby objęte ww. pomocą najczęściej korzystają ze wsparcia w zrobieniu zakupów, przygotowania posiłków, zamówienia wizyty lekarskiej oraz pomocy w dotarciu na konsultacje medyczne. W zakres realizowanych usług zaliczyć również należy pomoc w  dokonaniu wszelkich opłat związanych z użytkowaniem lokalu, realizacji recept, a także pomoc w utrzymaniu porządku sanitarnego
w mieszkaniu. Ze względu na stan zdrowia klienci korzystają również z pomocy w formie pielęgnacji tj. pomocy w bieżącej toalecie, zmianie pampersów oraz podaniu leków czy edukowaniu w systematycznym przyjmowaniu leków.

Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze po pierwsze mają na celu poprawić funkcjonowanie osób wymagających świadczenia pomocy osób drugich, po drugie rozszerzyć ofertę pomocy

W ramach Działu Pomocy Środowiskowej funkcjonuje zespól pracowników ds. usług. Ww. zadania realizowane są przez  P. Paulinę Kryńską - na terenie Włoch oraz P. Katarzynę Klimiuk - na terenie Okęcia

Kontakt telefoniczny 863 98 37 wew. 114

Email Drukuj PDF

Zadania Działu Pomocy Środowiskowej


 1. rozpoznanie i sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej
  w rejonie działania pracowników socjalnych (analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz możliwości ich zaspokajania),
 2. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji klientów (przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania) w oparciu o obowiązujące przepisy stanowiące podstawę do wydania rozstrzygnięcia ? przyznania bądź odmowy przyznania pomocy,
 3. realizowanie pomocy w zakresie pracy socjalnej,
 4. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach mających na celu zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb i umożliwianie im życia w godnych warunkach,
 5. podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
 6. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz możliwości ich zaspokajania,
 7. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych,
 8. prowadzenie spraw opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych  w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 9. prowadzenie spraw dotyczących udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 10. współudział w opracowywaniu projektów i realizacji zadań wynikających
  ze strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej obejmujących zakres realizowanych zadań oraz zakres zadań Działu,
 11. współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełniała bądź wspierała formy udzielanych świadczeń,
 12. prowadzenie spraw w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 13. prowadzenie spraw dożywiania dzieci,
 14. współudział w tworzeniu i realizacji gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
 15. prowadzenie spraw kierowania osób do Domów Pomocy Społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt,
 16. współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej
  w zakresie integracji cudzoziemców oraz udzielanie cudzoziemcom pomocy społecznej w zakresie określonym w ustawie,
 17. prowadzenie spraw w zakresie pobudzania aktywności społecznej i inspirowania działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, grup i środowisk społecznych,
 18. współpraca z Warszawskim Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
 19. prowadzenie spraw składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad chorym członkiem rodziny i wspólnie zamieszkującymi rodzicami lub rodzeństwem,
 20. prowadzenie spraw dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj.:

 • realizacja zadań wynikających z systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.st. Warszawy,
 • poradnictwo i interwencja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • współdziałanie w opracowywaniu i realizacji programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • współdziałanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy, oddziaływanie na osoby stosujące przemoc oraz uświadamianie społeczeństwa na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie,
 • realizacja zadań wynikających z programów rządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • działania określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w sytuacjach podejrzenia o popełnieniu przestępstwa ze stosowaniem przemocy wobec członków rodziny,

24. prowadzenie tablicy informacyjnej Ośrodka w zakresie danych o wszelkich formach pomocy udzielanych w Ośrodku.

 

Pracownicy socjalni wykonują powierzone zadania w następującej organizacji:

 • 10 pracowników socjalnych realizuje szeroko rozumiane zadania pomocy społecznej bez względu na rodzaj dysfunkcji na terenie Dzielnicy Włochy, które podzielone zostały na rejony opiekuńcze z uwzględnieniem Okęcia i Włoch.
Email Drukuj PDF

Klasyfikacja świadczeń pomocy społecznej

 

Pierwszy wykaz świadczeń stanowią świadczenia o charakterze pieniężnym, które znajdują się w dyspozycji organu pomocy społecznej.

W ramach świadczeń pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) można wyróżnić:

 1. świadczenia w formie zasiłków :
 • zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej bądź pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Podstawowym celem świadczenia z pomocy społecznej, jakim jest zasiłek stały jest dostarczanie pieniężnych środków utrzymania pełnoletniej osobie, która utraciła zdolność do zapewnienia sobie takich środków przy pomocy własnej pracy zarobkowej, a ponadto nie posiada innych dochodów, jak również nie dysponuje zasobami, finansowymi, wartościowymi przedmiotami majątkowymi lub nieruchomościami;
 • zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej wynoszącego 701,00 zł;
 • rodzinie, w której dochód na osobę jest niższy od kryterium dochodowego rodziny wynoszącego 528,00 zł na osobę w rodzinie.
 • zasiłek celowy w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany  zasiłek celowy osobom i rodzinom, przy czym zgodnie z art. 8 cytowanej ustawy - prawo  do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 701,00 zł kryterium dochodowego oraz osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału i odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Do kompetencji organu pomocy społecznej należy poza ustaleniem spełniania warunków ustawowych i rozważeniem czy z uwagi na całokształt okoliczności sprawy, zgłaszane potrzeby mieszczą się w kategorii niezbędnych potrzeb bytowych ? ocena czy i w jakim zakresie mogą one być uwzględnione zważywszy na środki finansowe czy rzeczowe, jakimi organ pomocy społecznej dysponuje. Świadczenia pieniężne w postaci zasiłków celowych są świadczeniami fakultatywnymi - czyli nie są obligatoryjnie przyznawane wszystkim, którzy zgłaszają się o udzielenie tej formy pomocy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających  kryterium dochodowe w myśl art. 41 pkt. 1 powołanej wyżej ustawy może być przyznany:

 • specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

W ustawie przewidziano możliwość udzielenia wsparcia pomimo przekroczenia kryterium dochodowego, lecz uzależniono to od wystąpienia szczególnie uzasadnionych okoliczności. Oznacza to, że nie każdy potrzebujący w każdym czasie może uzyskać spełnienie oczekiwań i w zakresie go satysfakcjonującym.

Podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mogą stanowić:

 • brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej,
 • odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień,
 • nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, a także odmowa lub przerwanie udziału w działaniach w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną.
Email Drukuj PDF

Dział Pomocy Środowiskowej

 

Menu Działu:

 Wykaz rejonów Pracowników socjalnych - (PDF 468KB)


Pomoc Środowiskowa

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej: Grażyna Jenny-Eibel
tel.: 22 863-82-93 w. 103
Pracownicy socjalni:
tel: 22 863 82 93, 22 873-61-31
w. 102, 105, 113, 114, 119, 122,

Po
kój dyżurny nr 3 - tel .109

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Podstawy prawne:

Warunki nabywania prawa do świadczeń z pomocy społecznej, zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń, organizacja pomocy społecznej określone są ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1769) oraz na podstawie  aktów wykonawczych, normatywnych regulujących świadczenia do powołanej ustawy a wśród nich:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1793),
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 546),
 • ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1990),
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1390),
 • ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym  (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1828),
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 239),
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015r., poz. 2082),
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 902),
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r., poz. 380),
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1020),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922),
 • ustawa z dnia 26 października 1982r. ? o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487),
 • ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. - o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r., poz. 575),
 • ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. - o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005r., Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.),

Adresaci świadczeń z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1990),, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany ? w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ? stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 7.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
  7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.