Przejdź do treści

OPS Włochy

 • Zwiększ rozmiar tekstu
 • Normalny rozmiar tekstu
 • Zmniejsz rozmiar tekstu

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

Projekt "Czas na zmianę" rok 2014

Email Drukuj PDF
Logo EFS - Kapitał Ludzki

Projekt „Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”

współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Logo EFS Unia Europejska

„Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy kontynuuje realizację trzyletniego projektu systemowego pod nazwą „Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Adresatem projektu w 2014r. było 15 osób i ich otoczenie, w wieku aktywności zawodowej. Z badań potrzeb i oczekiwań kandydatów wytypowanych do projektu wynikało, że największe wsparcie powinno być skierowane na intensywną pomoc psychologiczną, pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zarówno wychowawczych, jak i środowiskowych oraz pomoc w usamodzielnieniu się finansowym. Głównymi barierami z jakimi spotkali się realizatorzy projektu były problemy psychologiczne uczestników projektu, sposób postrzegania siebie i swojej sytuacji, niska samoocena.

Celem projektu było między innymi, zwiększenie umiejętności wychowawczych w zakresie kontaktów wewnątrzrodzinnych, poprawa funkcjonowania rodziny oraz zwiększenie umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy oraz budowanie ścieżki rozwoju zawodowego.

W trakcie trwania projektu przeprowadzona została diagnoza potrzeb każdego uczestnika i na jej podstawie zostały dostosowane formy wsparcia. Realizacja zadań uwzględniała szeroki wachlarz wsparcia zawodowego, zdrowotnego, społecznego i edukacyjnego. W ramach kontraktu socjalnego każdy z uczestników zobowiązany był do zrealizowania ścieżki reintegracji obejmującej minimum 3 instrumenty aktywnej integracji:

 • konsultacje indywidualne:

doradztwo zawodowe

pomoc psychologiczna

 • formy grupowe (po zbadaniu potrzeb uczestników):

trening umiejętności wychowawczych

trening umiejętności życiowych

 • wsparcie asystenta rodziny

Treningi ukierunkowane były na wzrost kompetencji społecznych, komunikacji interpersonalnej z otoczeniem, uświadomienie i wykorzystywanie potencjału osobistego w relacji ze środowiskiem.

Wsparcie asystenta rodziny polegało na zindywidualizowanej pracy z uczestnikami projektu mające na celu pomoc w przezwyciężaniu barier ogólnospołecznych oraz inicjowaniu działań zmierzających do usamodzielnienia się rodzin. Partnerska współpraca z uczestnikami projektu sprzyjała aktualizacji potrzeb i celów uczestników oraz wypracowaniu wspólnego planu pracy.

Wyjścia integracyjne z dziećmi miały na celu nie tylko wspólny aktywny wypoczynek, ale przede wszystkim naukę wspólnego spędzania czasu z dzieckiem.

Podczas realizacji projektu uczestnicy mieli zapewniony poczęstunek oraz materiały szkoleniowe.

„Włochowski Klub Integracji Społecznej”

Email Drukuj PDF
Logo EFS - Kapitał Ludzki

Projekt "Włochowski Klub Integracji Społecznej"

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1

Logo EFS Unia Europejska

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy zaprasza do udziału w projekcie p.n. „Włochowski Klub Integracji Społecznej” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) zamieszkujące woj. mazowieckie.

 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać bezpłatnie z:

 • kursów zawodowych
 • warsztatów aktywnego poszukiwania pracy
 • warsztatów informatycznych
 • warsztatów asertywności
 • treningu umiejętności społecznych
 • wyjść integracyjnych (np. kino, teatr – zapewniamy transport i ubezpieczenie)
 • indywidualnych konsultacji z doradztwa zawodowego
 • indywidualnych konsultacji z pośrednictwa pracy
 • indywidualnych konsultacji psychologicznych
 • wsparcia coacha - (opiekuna uczestnika)
 • wsparcia pracownika socjalnego.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa lub pod numerem telefonu: (22) 863-98-37, wew. 116 (pon. - pt. od 800 do 1600).

Projekt "Czas na zmianę" rok 2013

Email Drukuj PDF
Logo EFS - Kapitał Ludzki

Projekt „Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”

współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Logo EFS Unia Europejska


„Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w 2012r. uzyskał dofinansowanie na realizację trzyletniego projektu systemowego pod nazwą „Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Adresatem projektu w 2013r. są 23 osoby i ich otoczenie, w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń OPS, zgłaszające problemy w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Z badań potrzeb i oczekiwań kandydatów wytypowanych do projektu wynika, że największe wsparcie powinno być skierowane na intensywną pomoc psychologiczną, pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zarówno wychowawczych, jak i środowiskowych oraz pomoc w usamodzielnieniu się finansowym. Głównymi barierami z jakimi spotkali się realizatorzy ubiegłorocznego projektu były problemy psychologiczne uczestników projektu, sposób postrzegania siebie i swojej sytuacji, niskiej samooceny.

Cele projektu

Najważniejszym celem projektu jest zwiększenie umiejętności wychowawczych w zakresie kontaktów wewnątrzrodzinnych, poprawa funkcjonowania rodziny oraz zwiększenie umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy i budowanie ścieżki rozwoju zawodowego.

W trakcie trwania projektu przeprowadzona zostanie diagnoza potrzeb każdego uczestnika i na jej podstawie zostaną dostosowane formy wsparcia. Realizacja zadań uwzględnia szeroki wachlarz wsparcia zawodowego, zdrowotnego, społecznego i edukacyjnego. W ramach kontraktu socjalnego każdy uczestnik zobowiązany jest do zrealizowania ścieżki reintegracji obejmującej minimum 3 instrumenty aktywnej integracji:

 • konsultacji indywidualnych:

doradztwo zawodowe

terapia psychospołeczna

 • form grupowych (po zbadaniu potrzeb uczestników):

trening umiejętności wychowawczych
trening umiejętności życiowych

 • wsparcie asystentów rodziny

Treningi ukierunkowane będą na wzrost kompetencji społecznych, komunikacji interpersonalnej z otoczeniem, uświadomienie i wykorzystywanie potencjału osobistego w relacji ze środowiskiem. Uczestnicy zapoznają się także z nowymi technikami radzenia sobie w trudnych i stresowych sytuacjach. Realizowane metodą treningową zajęcia mają na celu pomoc w realizacji celów poprzez przełamywanie poczucia bezradności. Uczestnicy będą doskonalili swoje umiejętności poprzez pracę w grupie,  wspólne rozwiązywanie problemów oraz wzajemną wymianę doświadczeń, zarówno tych dobrych, jak i negatywnych. Indywidualne konsultacje mają na celu pomoc w rozwiązywaniu swoich trudnych sytuacji rodzinnych oraz poprawę relacji z członkami rodziny. Dzięki tym spotkaniom uczestnicy poznają prawidłowe wzorce i style wychowawcze, które zdecydowanie poprawią funkcjonowanie w rodzinie, co bezpośrednio przekłada się na relacje społeczne.

Wsparcie asystentów rodziny polegać będzie na zindywidualizowanej pracy z uczestnikami projektu mające na celu pomoc w przezwyciężaniu barier ogólnospołecznych oraz inicjowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się rodzin. Partnerska współpraca z uczestnikami projektu sprzyja aktualizacji potrzeb i celów uczestnika oraz wypracowaniu wspólnego planu pracy na przyszłość.

Wyjścia integracyjne z dziećmi będą miały na celu nie tylko wspólny aktywny wypoczynek, ale przede wszystkim naukę wspólnego spędzania czasu z dzieckiem.

Podczas realizacji projektu uczestnicy będą mieli zapewniony poczęstunek, materiały szkoleniowe, a w razie potrzeby także opiekę dla dzieci.

Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego

Email Drukuj PDF
Logo EFS - Kapitał Ludzki

Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1


Logo EFS Unia Europejska

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy zaprasza do udziału w projekcie p.n. „Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1.

 

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) zamieszkujące woj. mazowieckie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest również uczestnictwo osób mających zatrudnienie.

 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać bezpłatnie z:

 • kursów zawodowych
 • indywidualnych konsultacji z doradztwa zawodowego
 • warsztatów aktywnego poszukiwania pracy
 • warsztatów informatycznych
 • indywidualnych konsultacji z pośrednictwa pracy
 • wsparcia coacha - (opiekuna uczestnika)
 • warsztatów asertywności
 • treningu umiejętności społecznych
 • indywidualnych konsultacji psychologicznych
 • wsparcia pracownika socjalnego.


Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy,  ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa tel. (22) 863-98-37, wew. 116 (pon. - pt. od 800 do 1600).

Projekt "Czas na zmianę" 2008

Email Drukuj PDF

Logo EFS

Projekt „Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej kobiet z Dzielnicy Włochy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt adresowany jest do kobiet korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i nieaktywnych zawodowo ze względu na sprawowanie opieki nad dziećmi.W projekcie bierze udział siedemnaście uczestniczek. Uczestniczki projektu zostały wyłonione na podstawie analizy środowiskowej, dokonanej przez pracowników socjalnych Ośrodka.
Przy rekrutacji wzięto pod uwagę sytuację życiową i materialną kandydatek, poziom motywacji do podjęcia działań na rzecz poprawy własnej sytuacji i zbieżność oczekiwań z działaniami i formami pomocy zaplanowanymi w ramach Projektu. Z zakwalifikowanymi osobami zostały podpisane kontrakty socjalne.
Plakat Czas na zmianę
Głównym celem Projektu jest wzmocnienie potencjału beneficjentem
i ich wsparcie w powrocie na otwarty rynek pracy. Działania
podejmowane w projekcie składają się z dwóch modułów.
Pierwszy ma na celu intensywne wsparcie psychologiczne, rozwój
umiejętności psychospołecznych i wychowawczych, wzmocnienie
więzi rodzinnych i społecznych. W ramach modułu odbywają się
szkolenia „Grupy rozwoju osobistego” i „Trening Umiejętności
wychowawczych”, planowane jest przeprowadzenie kolejnych
warsztatów: „Trening ekonomiczny”, „Zajęcia z zakresu prawa
pracy”, „Zajęcia z profilaktyki zdrowotnej kobiet”, „Trening autoprezentacji”.
Drugi moduł, oprócz działań motywacyjno-wpierających, ukierunkowany będzie na rozwój potencjału zawodowego i zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz wzrost umiejętności przydatnych przy poszukiwaniu pracy. W ramach tej części zorganizowano indywidualne konsultacje z doradztwa zawodowego, których rezultatem będą indywidualne plany działania. Na ich podstawie zorganizowane zostaną kursy zawodowe oraz kursy komputerowe. Dla wszystkich uczestniczek przewidziano także przeprowadzenie „Zajęć z aktywnego poszukiwania pracy”. W ramach projektu przewidziano dla zainteresowanych osób zorganizowanie i zrealizowanie terapii psychologicznej indywidualnej lub rodzinnej. Kolejną propozycją jest możliwość sfinansowania zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym.
W trakcie trwania zajęć Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia opiekę dla dzieci beneficjentek w przedszkolu położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka.

Wartość całkowita Projektu: 178.946,00
Wartość dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej: 160.157,00
Wkład własny Projektu: 18.789,00
Czas realizacji: 1 lipca – 31 grudnia 2008 r.
Jednostka realizująca Projekt: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Kierownik Projektu: Marta Sokołowska

Strona 1 z 2