Przejdź do treści

OPS Włochy

 • Zwiększ rozmiar tekstu
 • Normalny rozmiar tekstu
 • Zmniejsz rozmiar tekstu

fundusze europejskie

flaga

Mazowsze

logo unia

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

Projekt "Rodzinny Maraton"

Email Drukuj PDF

Baner Projekt EFS

 

Fundacja Przez Zabawę do Rozwoju oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st Warszawy zapraszają do udziału w projekcie "Rodzinny Maraton"

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Dzielnicy Włochy, w tym osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i osób kwalifikujących się do uzyskania pomocy z powodu m.in. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

 

Wartość projektu: 552 710,01 zł; dofinansowanie projektu z UE : 442 168,01 zł

 

Termin realizacji projektu: 01.11.2018 r. - 31.10.2020 r.

 

Proponowana oferta w ramach projektu:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji indywidualnego wsparcia;
 • wsparcie: pracownika socjalnego, coacha, psychologa, psychoterapeuty;
 • warsztaty umiejętności wychowawczych;
 • warsztaty z zakresu zarządzania budżetem domowym;
 • indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci: integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, zajęcia z rehabilitantem /fizjoterapeutą;
 • nauka języka angielskiego dla rodziców i dzieci;
 • zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 1- 4 lat;
 • warsztaty i spotkania integracyjne z okazji Mikołajek, Dnia Dziecka.

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

Fundacja Przez Zabawę do Rozwoju

al. Krakowska 117 Warszawa

osoba odpowiedzialna za rekrutację:

Pani Emilia Wiśniewska tel. 504 439 439


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

ul. Czereśniowa 35 02 -457 Warszawa

osoba odpowiedzialna za rekrutację:

Pani Anna Przybysz tel. 502 224 332


Załączniki:


ikona wordDeklaracja uczestnictwa w projekcie - (DOC 823KB)ikona wordFormularz zgłoszeniowy - (DOC 921KB)ikona wordKarta Oceny Formalnej - (DOC 823KB)ikona wordKarta Oceny Merytorycznej - (DOC 825KB)ikona wordOświadczenie o niepełnosprawności - (DOC 818KB)ikona word

Oświadczenie o niepełnosprawności dziecka - (DOC 818KB)ikona word

Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku (DOC 819KB)ikona word

Regulamin Projektu - (DOC 876KB)ikona word

Zakres danych osobowych (DOC 751KB)ikona word

Wzór oświadczenia uczestnika projektu - (DOC 748KB)

 

 

 

Projekt nr. RPMA.09.01.00-14-a561/18 pn.: "Rodzinny Maraton"
realizowany jest w ramach konkursu nr RPMA 09.01.00-IP.01-14-063/18
dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
Działanie 9.1 "Aktywna integracja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.

 

Projekt "Czas na zmianę" rok 2014

Email Drukuj PDF
Logo EFS - Kapitał Ludzki

Projekt „Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”

współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Logo EFS Unia Europejska

„Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy kontynuuje realizację trzyletniego projektu systemowego pod nazwą „Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Adresatem projektu w 2014r. było 15 osób i ich otoczenie, w wieku aktywności zawodowej. Z badań potrzeb i oczekiwań kandydatów wytypowanych do projektu wynikało, że największe wsparcie powinno być skierowane na intensywną pomoc psychologiczną, pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zarówno wychowawczych, jak i środowiskowych oraz pomoc w usamodzielnieniu się finansowym. Głównymi barierami z jakimi spotkali się realizatorzy projektu były problemy psychologiczne uczestników projektu, sposób postrzegania siebie i swojej sytuacji, niska samoocena.

Celem projektu było między innymi, zwiększenie umiejętności wychowawczych w zakresie kontaktów wewnątrzrodzinnych, poprawa funkcjonowania rodziny oraz zwiększenie umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy oraz budowanie ścieżki rozwoju zawodowego.

W trakcie trwania projektu przeprowadzona została diagnoza potrzeb każdego uczestnika i na jej podstawie zostały dostosowane formy wsparcia. Realizacja zadań uwzględniała szeroki wachlarz wsparcia zawodowego, zdrowotnego, społecznego i edukacyjnego. W ramach kontraktu socjalnego każdy z uczestników zobowiązany był do zrealizowania ścieżki reintegracji obejmującej minimum 3 instrumenty aktywnej integracji:

 • konsultacje indywidualne:

doradztwo zawodowe

pomoc psychologiczna

 • formy grupowe (po zbadaniu potrzeb uczestników):

trening umiejętności wychowawczych

trening umiejętności życiowych

 • wsparcie asystenta rodziny

Treningi ukierunkowane były na wzrost kompetencji społecznych, komunikacji interpersonalnej z otoczeniem, uświadomienie i wykorzystywanie potencjału osobistego w relacji ze środowiskiem.

Wsparcie asystenta rodziny polegało na zindywidualizowanej pracy z uczestnikami projektu mające na celu pomoc w przezwyciężaniu barier ogólnospołecznych oraz inicjowaniu działań zmierzających do usamodzielnienia się rodzin. Partnerska współpraca z uczestnikami projektu sprzyjała aktualizacji potrzeb i celów uczestników oraz wypracowaniu wspólnego planu pracy.

Wyjścia integracyjne z dziećmi miały na celu nie tylko wspólny aktywny wypoczynek, ale przede wszystkim naukę wspólnego spędzania czasu z dzieckiem.

Podczas realizacji projektu uczestnicy mieli zapewniony poczęstunek oraz materiały szkoleniowe.

„Włochowski Klub Integracji Społecznej”

Email Drukuj PDF
Logo EFS - Kapitał Ludzki

Projekt "Włochowski Klub Integracji Społecznej"

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1

Logo EFS Unia Europejska

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy zaprasza do udziału w projekcie p.n. „Włochowski Klub Integracji Społecznej” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) zamieszkujące woj. mazowieckie.

 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać bezpłatnie z:

 • kursów zawodowych
 • warsztatów aktywnego poszukiwania pracy
 • warsztatów informatycznych
 • warsztatów asertywności
 • treningu umiejętności społecznych
 • wyjść integracyjnych (np. kino, teatr – zapewniamy transport i ubezpieczenie)
 • indywidualnych konsultacji z doradztwa zawodowego
 • indywidualnych konsultacji z pośrednictwa pracy
 • indywidualnych konsultacji psychologicznych
 • wsparcia coacha - (opiekuna uczestnika)
 • wsparcia pracownika socjalnego.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa lub pod numerem telefonu: (22) 863-98-37, wew. 116 (pon. - pt. od 800 do 1600).

Projekt "Czas na zmianę" rok 2013

Email Drukuj PDF
Logo EFS - Kapitał Ludzki

Projekt „Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”

współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Logo EFS Unia Europejska


„Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w 2012r. uzyskał dofinansowanie na realizację trzyletniego projektu systemowego pod nazwą „Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Adresatem projektu w 2013r. są 23 osoby i ich otoczenie, w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń OPS, zgłaszające problemy w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Z badań potrzeb i oczekiwań kandydatów wytypowanych do projektu wynika, że największe wsparcie powinno być skierowane na intensywną pomoc psychologiczną, pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zarówno wychowawczych, jak i środowiskowych oraz pomoc w usamodzielnieniu się finansowym. Głównymi barierami z jakimi spotkali się realizatorzy ubiegłorocznego projektu były problemy psychologiczne uczestników projektu, sposób postrzegania siebie i swojej sytuacji, niskiej samooceny.

Cele projektu

Najważniejszym celem projektu jest zwiększenie umiejętności wychowawczych w zakresie kontaktów wewnątrzrodzinnych, poprawa funkcjonowania rodziny oraz zwiększenie umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy i budowanie ścieżki rozwoju zawodowego.

W trakcie trwania projektu przeprowadzona zostanie diagnoza potrzeb każdego uczestnika i na jej podstawie zostaną dostosowane formy wsparcia. Realizacja zadań uwzględnia szeroki wachlarz wsparcia zawodowego, zdrowotnego, społecznego i edukacyjnego. W ramach kontraktu socjalnego każdy uczestnik zobowiązany jest do zrealizowania ścieżki reintegracji obejmującej minimum 3 instrumenty aktywnej integracji:

 • konsultacji indywidualnych:

doradztwo zawodowe

terapia psychospołeczna

 • form grupowych (po zbadaniu potrzeb uczestników):

trening umiejętności wychowawczych
trening umiejętności życiowych

 • wsparcie asystentów rodziny

Treningi ukierunkowane będą na wzrost kompetencji społecznych, komunikacji interpersonalnej z otoczeniem, uświadomienie i wykorzystywanie potencjału osobistego w relacji ze środowiskiem. Uczestnicy zapoznają się także z nowymi technikami radzenia sobie w trudnych i stresowych sytuacjach. Realizowane metodą treningową zajęcia mają na celu pomoc w realizacji celów poprzez przełamywanie poczucia bezradności. Uczestnicy będą doskonalili swoje umiejętności poprzez pracę w grupie,  wspólne rozwiązywanie problemów oraz wzajemną wymianę doświadczeń, zarówno tych dobrych, jak i negatywnych. Indywidualne konsultacje mają na celu pomoc w rozwiązywaniu swoich trudnych sytuacji rodzinnych oraz poprawę relacji z członkami rodziny. Dzięki tym spotkaniom uczestnicy poznają prawidłowe wzorce i style wychowawcze, które zdecydowanie poprawią funkcjonowanie w rodzinie, co bezpośrednio przekłada się na relacje społeczne.

Wsparcie asystentów rodziny polegać będzie na zindywidualizowanej pracy z uczestnikami projektu mające na celu pomoc w przezwyciężaniu barier ogólnospołecznych oraz inicjowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się rodzin. Partnerska współpraca z uczestnikami projektu sprzyja aktualizacji potrzeb i celów uczestnika oraz wypracowaniu wspólnego planu pracy na przyszłość.

Wyjścia integracyjne z dziećmi będą miały na celu nie tylko wspólny aktywny wypoczynek, ale przede wszystkim naukę wspólnego spędzania czasu z dzieckiem.

Podczas realizacji projektu uczestnicy będą mieli zapewniony poczęstunek, materiały szkoleniowe, a w razie potrzeby także opiekę dla dzieci.

Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego

Email Drukuj PDF
Logo EFS - Kapitał Ludzki

Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1


Logo EFS Unia Europejska

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy zaprasza do udziału w projekcie p.n. „Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1.

 

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) zamieszkujące woj. mazowieckie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest również uczestnictwo osób mających zatrudnienie.

 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać bezpłatnie z:

 • kursów zawodowych
 • indywidualnych konsultacji z doradztwa zawodowego
 • warsztatów aktywnego poszukiwania pracy
 • warsztatów informatycznych
 • indywidualnych konsultacji z pośrednictwa pracy
 • wsparcia coacha - (opiekuna uczestnika)
 • warsztatów asertywności
 • treningu umiejętności społecznych
 • indywidualnych konsultacji psychologicznych
 • wsparcia pracownika socjalnego.


Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy,  ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa tel. (22) 863-98-37, wew. 116 (pon. - pt. od 800 do 1600).

Strona 1 z 2