Przejdź do treści

OPS Włochy

 • Zwiększ rozmiar tekstu
 • Normalny rozmiar tekstu
 • Zmniejsz rozmiar tekstu

fundusze europejskie

flaga

Mazowsze

logo unia

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW

Email Drukuj PDF

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013r. poz. 1650 z późn. zm.) przysługuje:

 

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany ? w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ? stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody (netto) nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Konsultant do spraw cudzoziemców w tutejszym Ośrodku : pracownik socjalny Beata Korbeń

tel. 22 863 82 93 wew. 105

 

Organizacje zajmujące się pomocą dla cudzoziemców na terenie Warszawy:

 

 • WARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dział Integracji Cudzoziemców,  Ośrodków Interwencji Kryzysowej i Ośrodków Wsparcia przy ul. Lipińskiej 2 , 01-833 Warszawa,

telefony:  (22) 5997146, 5997147

 

 • FUNDACJA OCALENIE

Biuro Fundacji "Ocalenie"

Adres: 00-364 Warszawa, ul. Krucza 6/14a

Telefon: +48 22 828 04 64

 

Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie

Adres: 00-364 Warszawa, ul. Ordynacka 9 lok. 24

Telefon: +48 22 828 04 50

 

 • STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ

Nowy adres (od 4.III.2013): ul. Siedmiogrodzka 5/51

01-204 Warszawa

(+48 22) 621-51-65


 • POLSKA AKCJA HUMANITARNA

ul. Szpitalna 5 lok. 3

00-031 Warszawa

tel. (0 22) 828-88-82, 828-90-86

NA RZECZ OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁAD KARNY

Email Drukuj PDF


Pomoc osobom opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej udziela się m.in. osobom i rodzinom w szczególności z powodu trudności w przystosowaniu się do życia  po zwolnieniu z zakładu karnego.

Osoby opuszczające zakłady karne i areszty śledcze przebywające na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka:

 

Pomoc świadczona na rzecz osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze przez tutejszy Ośrodek:

Pomoc materialna:

 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy

Pomoc niematerialna:

 • gorący posiłek - obiad
 • usługi opiekuńcze w DDP
 • pomoc rzeczowa w formie odzieży (bezpłatny magazyn z odzieżą mieszczący się w Warszawie ul. Robotnicza 15)

Praca socjalna:

 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 • skierowanie na konsultacje do psychologa, terapeuty, prawnika
 • pomoc w uzyskaniu miejsca w noclegowni lub schronisku

 

Na terenie m.st. Warszawy działa kilka organizacji pozarządowych, które świadczą pomoc na rzecz osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze

 

Stowarzyszenie Penitencjarne ?Patronat?

ul. Siennicka 48
04-393 Warszawa
tel. 22 - 813 22 15

 • pomoc doraźna w formie rzeczowej tj. artykuły higieniczno ? kosmetyczne, bony żywnościowe, odzież, obuwie, bilety komunikacji miejskiej,
 • w razie potrzeby możliwość skorzystania z telefonu, faksu, ksero, prasy z ogłoszeniami dotyczącymi ofert pracy,
 • porady prawne, obywatelskie,
 • pralnie "Patronat" - Warszawa, ul. Grochowska 259a (tylko dla osób bezdomnych).

 

Fundacja "Sławek"

Al. Solidarności 17
03-413 Warszawa
tel. 22 - 473 33 06

 • porady obywatelskie,
 • konsultacje z psychologiem, prawnikiem,
 • pomoc w formie noclegu,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych i pomoc w podjęciu zatrudnienia,
 • Bank Żywności.

 

Stowarzyszenie "ALTER-EGO"

ul. Wiślana 7
05-077 Warszawa ? Wesoła
tel. 22 ? 760 86 40

 • pomoc doraźna w formie żywości,
 • warsztaty psychologiczne,
 • pomoc specjalistów oraz instruktorów terapii uzależnień,
 • szkolenia w zakresie obsługi komputera,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych, pomoc w zdobyciu nowego zawodu.

NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STARSZYCH

Email Drukuj PDF

Dzienne Domy Pomocy:


Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wparcia.


Na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy znajdują się dwa ośrodki wparcia:


 • Dzienny Dom Pomocy  ul. Robotnicza 15
 • Dzienny Dom Pomocy  ul. Potrzebna 10


Na terenie m. st. Warszawy znajdują się także inne Domy, do których mogą być kierowani mieszkańcy Dzielnicy Włochy.


Domy Pomocy Społecznej:

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej ?osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej?.


Domy, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla:

 • Osób w podeszłym wieku
 • Osób przewlekle somatycznie chorych
 • Osób przewlekle psychicznie chorych
 • Dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 • Dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • Osób niepełnosprawnych fizycznie.

Do domów pomocy społecznej kieruje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast dokumentację kompletuje pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej.

Istnieje również możliwość umieszczenia osoby w prywatnym domu opieki. Umieszczenie w tego rodzaju placówce odbywa się bez udziału Ośrodka Pomocy Społecznej jak i Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Wykaz domów pomocy społecznej i prywatnych domów opieki na terenie województwa mazowieckiego znajdujących się w rejestrze wojewody:

http://mazowieckie.e-bip.pl/EDZIENNIK/WDU_W/2010/124/2771/Akt.pdf

www.mazowieckie.pl/download/1/5256/6375.pdf

 

ORZECZNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Orzecznictwo ZUS

Orzecznictwem o niezdolności do pracy do celów rentowych zajmuje się lekarz orzecznik ZUS, który ocenia stopień niezdolności do pracy. Wydaje orzeczenie na podstawie, którego ZUS podejmuje decyzję w sprawie świadczeń rentowych. Osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy składa wniosek o rentę we właściwym terenowo oddziale ZUS.

Obecnie lekarz orzecznik wydaje orzeczenie o niezdolności do pracy tj. kwalifikuje osobę jako:

 • Całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji
 • Całkowicie niezdolna do pracy
 • Częściowo niezdolna do pracy.


Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • miejsce zamieszkania,
 • PESEL i NIP lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
 • określenie celu wydania orzeczenia i wskazanie okoliczności, które lekarz orzecznik ma ustalić.


Do wniosku powinny być dołączone:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba ubiegająca się o świadczenie (zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku o rentę),
 • wywiad zawodowy zawierający charakterystykę rodzaju i miejsca pracy,
 • dokumentacja medyczna i rentowa oraz inne dokumenty poświadczające stan zdrowia, a mające znaczenie dla wydania orzeczenia np. poprzednie orzeczenie, zaświadczenie ze szpitala, karta badania profilaktycznego, dokumentacja rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.


Osobom posiadającym orzeczoną całkowitą  niezdolnością do pracy oraz samodzielnej egzystencji przysługuje dodatek pielęgnacyjny .

Wymaganymi dokumentami w sprawie ubiegania się o dodatek pielęgnacyjny, są:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie,
 • dokumentacja medyczna oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

http://e-inspektorat.zus.pl/pliki/formularze/n_9.pdf


Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie wydaje Orzeczenia o niepełnosprawności

wydaje orzeczenia dla celów nie rentowych

 • dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Orzeczenia dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia wydaje się do celów:

 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • zasiłku stałego,
 • korzystania z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z 20.06.1997 r. -Prawo o ruchu drogowym, ze względu na ograniczenia sprawności ruchowej.


Orzeczenia dla osób, które ukończyły 16 roku życia wydaje się do celów:

 • szkolenia,
 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • korzystania z rehabilitacji,
 • korzystania z systemu pomocy społecznej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 • korzystania z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 -Prawa o ruchu drogowym ze względu
  na ograniczenia sprawności ruchowe,
 • korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów (np. ulgi telekomunikacyjne, prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju),
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.


Stopnie niepełnosprawności:

 • Znaczny
 • Umiarkowany
 • Lekki

Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wydawane są osobom posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


 • Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów - z tej formy rehabilitacji mogą skorzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie w stopniu znacznym, umiarkowanym, lekkim, o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia, o grupie inwalidzkiej.
 • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych obejmuje zadania mające na celu likwidację wszelkich utrudnień występujących w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
 • Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych obejmuje zadania mające na celu likwidację ograniczenia uniemożliwiającego lub utrudniającego osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
 • Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dokumenty do orzecznictwa oraz uzyskania dofinansowań są do pobrania na stronie Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych www.scon.wcpr.pl

 • Karty Parkingowe można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ze wskazaniem spełnienia w punkcie 9 orzeczenia przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 • Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej to miejski program skierowany do osób  niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którego realizacja odbywa się na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Asystenci pomagają dojeżdżać do pracy, towarzyszą w różnych zajęciach, udzielają wsparcia i pomocy.

Usługi Programu skierowane są do osób pełnoletnich, pomoc dostosowywana indywidualnie do sytuacji i potrzeb klienta.

Usługi świadczone są przez 7 dni w tygodniu (poza świętami) w godzinach od 8:00 do 22:00.
Usługi asystentów można zamówić od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.
Opłata wynosi 1 zł od godziny.

Pełny regulamin korzystania z usług asystenckich jest dostępny na stronie Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych.


Osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z ulg w komunikacji miejskiej, ulg podatkowych, ulg w telekomunikacji, ulg w w PKP I PKS, dla kierowców. Szczegółowy opis ulg dostępny na stronie Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych Znajdującego się w strukturach Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH

Email Drukuj PDF

Osoba bezdomna, według ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. Do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały.

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.

Osoby bezdomne, które przebywają na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych przy ul. Czereśniowej 35 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00

 

Pomoc świadczona na rzecz osób bezdomnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy:

 

We współpracy pracownika socjalnego Schroniska i Ośrodka Pomocy Społecznej jest udzielana kompleksowa pomoc m.in. w wyrobieniu dowodu osobistego, kompletowaniu dokumentów celem złożenia wniosku o uzyskanie stopnia niepełnosprawności, wsparcie w działaniach dotyczących uzyskania lokalu socjalnego, pomocy w skompletowaniu  dokumentów celem złożenia wniosku w ZUS o emeryturę bądź rentę z tyt. niezdolności do pracy, pomocy w skompletowaniu dokumentów celem skierowania do Dom Pomocy Społecznej oraz pomoc finansowa.

 

Pobyt w noclegowni nie wymaga skierowania.

 • Wskazanie miejsc gdzie można uzyskać żywność, odzież,  obuwie oraz skorzystać z jadłodajni
 • Pomoc w podjęciu leczenia odwykowego i terapii
 • Wskazanie miejsca gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc medyczną
 • Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Pomoc finansowa (np. wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego) ? wymaga złożenia pisemnego wniosku z podaniem aktualnego miejsca pobytu oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego

 

Na terenie Dzielnicy Włochy znajduje się:

 • Dom dla Bezdomnych Betania Wspólnoty Chleb Życia przy ul. Łopuszańskiej 17, w którym schronienie, wyżywienie  oraz pomoc socjalną może znaleźć 25 osób bezdomnych /mężczyzn i kobiet/.
 • Schronisko przy ulicy Dojazdowej 3, dla 55 osób bezdomnych i chorych mężczyzn po wypadkach , amputacjach, operacjach, udarach, zawałach serca, w chorobach nowotworowych i innych. Schronisko zapewnia stacjonarny, bezpłatny pobyt czasowy na czas rekonwalescencji z opieką lekarską, socjalną, psychologiczną, prawną, duszpasterską i pełnym wyżywieniem. Schronisko jest prowadzone przez Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża.


Konsultanci do spraw osób bezdomnych: pracownicy socjalni Joanna Pęcak i Sylwia Jarczewska

 

We współpracy pracownika socjalnego Schroniska i Ośrodka Pomocy Społecznej jest udzielana kompleksowa pomoc m.in. w wyrobieniu dowodu osobistego, kompletowaniu dokumentów celem złożenia wniosku o uzyskanie stopnia niepełnosprawności, wsparcie w działaniach dotyczących uzyskania lokalu socjalnego, pomocy w skompletowaniu  dokumentów celem złożenia wniosku w ZUS o emeryturę bądź rentę z tyt. niezdolności do pracy, pomocy w skompletowaniu dokumentów celem skierowania do Dom Pomocy Społecznej oraz pomoc finansowa.

 

Instytucje na terenie Dzielnicy Włochy świadczące pomoc osobom bezdomnym:

 

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
  ul. Czereśniowa 35
  02-457 Warszawa
  tel. 22 863 98 37, 863 91 75

 • Dział Pomocy Specjalistycznej
  ul. Czereśniowa 118  tel.22  863 70 14
 • Włochowski Punkt Aktywizacji Zawodowej
  ul. Czereśniowej 35 tel.22 863 82 93 w.  116
  czynny w poniedziałek i czwartek w godz. 8:00 do 10:00
 • Komisariat Policji Warszawa-Włochy
  ul. 17 Stycznia 57,
  02-146 Warszawa
  tel. 22 846 85 56
 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  ul. Centralna 24
  02-271 Warszawa
  tel. 22 443 44 74

 

Osoby bezdomne przebywające na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych.

 

Adresy noclegowni, schronisk oraz jadłodajni na terenie m. st. Warszawy:

 

Noclegownie

Noclegownia dla Osób Bezdomnych, Stowarzyszenie Monar

ul. Skaryszewska 19

022 499 80 29

Noclegownia dla Osób Bezdomnych, Stowarzyszenie Monar

ul. Rudnickiego 1A

022 633 57 05       022 866 75 62 (biuro)


Schronisko Don Orione, Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności ? Orioniści

ul. Witosa 46, Czarna k/Wołomina

022 787 81 00

Pensjonat św. Łazarz, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

ul. Traktorzystów 26

022 478 30 22 (biuro) 022 478 21 38

Bursa im. H.Ch. Kofoeda

ul. Lniana 1

022 678 53 52

Ośrodek Readaptacji Społecznej Dom Patronatu

ul. Siennicka 48

022 813 22 15

Schronisko Emaus dla kobiet, Wspólnota Chleb Życia

ul. Stawki 27

022 838 44 50

Schronisko Betania, Wspólnota Chleb Życia

ul. Łopuszańska 17

022 846 66 44

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn "Przystań", Caritas Archidiecezji Warszawskiej

ul. Wolska 172

022 836 85 73

Schronisko dla Osób Bezdomnych Stowarzyszenia Alter Ego

ul. Wiślana 7

022 760 86 40

Ośrodek Charytatywny Tylko z Darów Miłosierdzia, Caritas Archidiecezji Warszawskiej

ul. Żytnia 1A

022 838 70 25

Dom Rotacyjny, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

ul. Targowa 82

022 619 85 01

Praskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Stowarzyszenie Monar

ul. Kijowska 22

022 425 51 93

Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Stowarzyszenie Monar

ul. Marywilska 44

022 676 99 97

Schronisko dla Osób Bezdomnych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

ul. Knyszyńska 1

022 679 07 03

Schronisko dla Osób Bezdomnych Mokotowskiego Hospicjum Świętego Krzyża

ul. Magazynowa 14

22 646 31 20

Schroniska Specjalistyczne

Ośrodek dla Bezdomnych w Łaźniewie, Zgromadzenie Małe Dzieło boskiej Opatrzności ? Orioniści

al. Ks. Orionistów 1

022 731 99 34 022 731 99 93

Schronisko dla Chorych Betlejem, Wspólnota Chleb Życia

ul. Potrzebna 55

022 474 57 14

Dom dla Osób Starszych Monar-Markot, Stowarzyszenie Monar

Oryszew-Osada 10

046 855 32 45

Piaseczyńsko-Tarczyńskie Centrum Pomocy Bliźniemu Dom Odzyskanych dla Życia, Stowarzyszenie Monar

Grzędy, al. Krakowska 29

022 727 72 98

Praskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Stowarzyszenie Monar

ul. Kijowska 22

022 425 51 93

Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Stowarzyszenie Monar

ul. Marywilska 44

022 676 99 97

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn "Przystań", Caritas Archidiecezji Warszawskiej

ul. Wolska 172

022 836 85 73

Schronisko specjalistyczne dla Osób Bezdomnych Stowarzyszenia Monar

Bobrowiec k/Piaseczna ul. Mazowiecka 76

022 750 16 25

Mieszkania Treningowe

Ośrodek Charytatywny Tylko z Darów Miłosierdzia, Caritas Archidiecezji Warszawskiej

ul. Żytnia 3/9

022 838 70 25

Program mieszkań treningowych Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej

ul. Traktorzystów 26

022 478 30 22 (biuro) 022 478 21 38


Jadłodajnie

Stowarzyszenie Alter Ego

ul.Wiślana 7

022 760 86 40

Zgromadzenie Księży Rogacjonistów, Jadłodajnia dla osób bezdomnych i ubogich

ul. O. Boznańskiej 21

022 836 80 00

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Jadłodajnia im. św. Brata Alberta

ul. Lubelska 30/32

022 818 43 68

Jadłodajnia. Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów

ul. Miodowa 13

022 831 31 09

Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri

ul. Sapieżyńska 3

022 635 21 09

Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Ośrodek Charytatywny Tylko z Darów Miłosierdzia

ul. Żytnia 3/9

022 838 70 25

Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski, Jadłodajnia dla bezdomnych i biednych

ul. Azaliowa 17

022 815 25 62

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Prowincja Warszawska, Kuchnia i Stołówka Ubogich im. św. Brata Alberta

ul. Kawęczyńska 4a

022 619 78 41

NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH

Email Drukuj PDF


WŁOCHOWSKI PUNKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

02-457 Warszawa, ul. Czereśniowa 35

tel. 22 863 98 37, 863 91 75 wew. 113

Czynny: w poniedziałki w godzinach 8.00 - 10.00

 

W w/w Punkcie można skorzystać z:

 • dostępu do komputera (internetu), telefonu, faxu;
 • pomocy w bezpłatnym umieszczaniu w internecie ogłoszeń osób bezrobotnych "poszukuję  pracy";
 • pomocy w przygotowaniu życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego i innych dokumentów potrzebnych przy poszukiwaniu prac;
 • informacji o giełdach i targach pracy na terenie m.st. Warszawy.


Koordynatorem Punktu Aktywizacji Zawodowej jest Pani Wioletta Gudyka - 22 863 98 37 wew. 113

Więcej artykułów…