Przejdź do treści

OPS Włochy

  • Zwiększ rozmiar tekstu
  • Normalny rozmiar tekstu
  • Zmniejsz rozmiar tekstu

fundusze europejskie

flaga

Mazowsze

logo unia

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

Projekt "Czas na zmianę" 2009

Logo EFS

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zainicjował w 2009r. realizację projektu „Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do osób z różnymi dysfunkcjami oraz korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i nieaktywnych zawodowo m.in. ze względu na sprawowanie opieki nad dziećmi.

Głównym celem projektu jest zarówno aktywizacja społeczna jak i zawodowa 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych lecz o bardzo niskim kryterium dochodowym oraz korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Do osób tych skierowane są przede wszystkim instrumenty aktywnej integracji, praca socjalna oraz pomoc materialna, które mają przyczynić się nie tylko do ograniczenia liczby osób korzystających z pomocy OPS ale i do zahamowania rozwijającego się procesu patologii.

Skutki dysfunkcji są na tyle dotkliwe, że osoby czy rodziny nie mogą sobie z nimi poradzić z wykorzystaniem własnych środków oraz w oparciu o własne możliwości. Efektem tych braków jest rozwijająca się agresja i znieczulica społeczna, negatywny wpływ subkultur, upadek autorytetów, patologie społeczne i powielanie „złych wzorców”, zanik tradycyjnego modelu funkcjonowania rodziny, konsumpcyjny stosunek do życia. Przedłużający się stan niezaradności życiowej prowadzi do silnych zmian osobowościowych, niskiego poczucia własnej wartości, zapominanie o własnych potrzebach i niewielkim skoncentrowaniu się na potrzebach pozostałych członków rodziny. Głównym argumentem przemawiającym za potrzebą realizacji projektu dla w/w grupy, jest konieczność przełamania postaw: bierności sprzyjającej wzrostowi dysfunkcji i utrwalających uzależnienie od pomocy społecznej.
Uczestnikami projektu są osoby wyłonione przez pracowników socjalnych spośród świadczeniobiorców OPS po wnikliwej analizie sytuacji rodzinnej i zbadaniu poziomu motywacji do zmiany dotychczasowego trybu życia. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu (spełniającymi określone kryteria m.in. motywacja do udziału w projekcie etc.) podpisane zostały kontrakty socjalne określające zobowiązania stron projektu.
W celu redukcji marginalizacji społecznej w ramach projektu założono rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia, a także usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężanie indywidualnych barier.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty mające na celu zdiagnozowanie niepowodzeń w poszukiwaniu pracy. Dodatkowo w ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z profesjonalnym opracowywaniem dokumentów aplikacyjnych. Przeprowadzenie kursów zawodowych ma na celu zdobycie nowych lub poszerzenie aktualnych kwalifikacji zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku i preferencji osób zainteresowanych. Realizacja projektu ma na celu poprawę jakości kontaktów interpersonalnych w rodzinie jak i w otoczeniu, zwiększenie zainteresowania pracą osób bezrobotnych w tym zmianę postawy z biernej na aktywną w procesie poszukiwania pracy oraz niekorzystanie z pomocy OPS. Kolejne postawy, które realizacja projektu ma wesprzeć to wzrost motywacji do wprowadzenia zmian w dotychczasowym stylu życia, nabycie zdolności do nadania struktury swemu życiu (nawyk systematyzacji życia), odzyskanie kontroli nad własnym życiem oraz podniesienie lub aktualizacja kwalifikacji zawodowych.