Przejdź do treści

OPS Włochy

 • Zwiększ rozmiar tekstu
 • Normalny rozmiar tekstu
 • Zmniejsz rozmiar tekstu

fundusze europejskie

flaga

Mazowsze

logo unia

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

RODO

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  O PRZETWARZANIU  DANYCH OSOBOWYCH


W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej oraz korzystających z tych świadczeń oraz członków ich rodzin jest: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Czereśniowa 35, 02- 457 Warszawa
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa jest Pani Jolanta Jaroszewicz adres e-mail: iod@opswlochy. waw.pl, tel. 22 863 98 37;
 3. Administrator danych osobowych - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy - przetwarza dane osobowe osób wymienionych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d. e oraz art. 9 ust. 2 lit. a oraz c Rozporządzenia oraz na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. -  o pomocy społecznej ;
 4. dane osobowe osób wymienionych w pkt 1 przetwarzane są w celach:
  • związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • do ochrony żywotnych interesów osób, o których mowa w pkt 1,
  • do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej  powierzonej  administratorowi;
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych będą uprawnione na podstawie przepisu prawa podmioty (np. Sądy, Policja itp.)

 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz 10 lat po zakończeniu korzystania ze świadczeń,

 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczeń pomocy społecznej oraz osobę korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej oraz członków ich rodzin jest wymogiem ustawowym.
 10. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa przyznania świadczenia pomocy społecznej/wystąpienie do Sądu z powództwem alimentacyjnym/wystąpienie do właściwych organów o udzielenie informacji.
 11. Dane osób wskazanych w pkt 1 nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 


KLAUZULA  INFORMACYJNA  O PRZETWARZANIU  DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie  art.  13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej "Rozporządzeniem", informujemy, iż :


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy jest: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych wyznaczonego w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy  Włochy  m.st.  Warszawy  -   Pani   Jolanta   Jaroszewicz,   mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel.: 22 863 98 37.
 3. Administrator danych osobowych - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawa związanych z naborem kandydatów do pracy.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (państwowa inspekcja pracy, sądy, itp.).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres naboru, a po tym okresie przez okres wynikający z:
  • Regulaminu przeprowadzania rekrutacji i konkursów na stanowiska w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ustalonym Zarządzeniem Nr 51/2005 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 17.11.2005 r.
  • z instrukcji kancelaryjnej, jednolitego  rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy ustalonej Zarządzeniem Nr 3/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 22 stycznia 2018 r.;
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia czyli w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  w związku z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany  do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata oraz możliwości nawiązania stosunku pracy.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.