Przejdź do treści

OPS Włochy

 • Zwiększ rozmiar tekstu
 • Normalny rozmiar tekstu
 • Zmniejsz rozmiar tekstu

fundusze europejskie

flaga

Mazowsze

logo unia

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

Program reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Dzielnicy Włochy

Logo EFS

Program reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Dzielnicy Włochy" w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt adresowany był do osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy (w tym kobiet wychowujących małe dzieci), osób uzależnionych od alkoholu, długotrwale korzystających ze świadczeń systemu pomocy społecznej, osób w wieku 18-24 lat pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych dysfunkcjami społecznymi, przy zachowaniu równości szans dla kobiet i mężczyzn.

Cele projektu


Celem strategicznym projektu była promocja aktywnej polityki społecznej, aktywizacja zawodowa i społeczna w okresie 1 roku w/w 100 osób zamieszkujących na terenie Dzielnicy Włochy. W ramach projektu realizowane były kompleksowe formy oddziaływania: indywidualne tj. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne, grupowe formy pracy tj. treningi komunikacji, autoprezentacji, warsztaty aktywności zawodowej, grupy wsparcia, szkolenia zawodowe, działania towarzyszące tj. opieka nad osobami zależnymi. Projekt zakładał udział wielu partnerów, z wieloletnim doświadczeniem w pracy.
Obecny projekt był kontynuacją i rozszerzeniem określonych działań na rzecz osób bezrobotnych podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Od stycznia 1998r do stycznia 2004r. przy Ośrodku działał Klub Bezrobotnego w ramach którego prowadzone były następujące zajęcia: w formie grupowych sesji klubowych, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, indywidualnych spotkań doradczych.

W oparciu o dane Urzędu Pracy m.st. Warszawy za rok 2003 dotyczące struktury bezrobotnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Włochy oraz dane Ośrodka Pomocy Społecznej ustalono, że dominującym problemem na terenie Dzielnicy Włochy jest długotrwałe bezrobocie.

Dzielnica Włochy

Dzielnica Włochy liczy 39 176 mieszkańców w tym 20 702 kobiet, z czego 1 209 to osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Wśród bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby pozostające bez pracy powyżej 24-ch miesięcy, w większości korzystające z pomocy społecznej. Grupa ta stanowi 8 % ogółu bezrobotnych i jest to tendencja wzrostowa. W Dzielnicy Włochy 6% osób bezrobotnych posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe lub gimnazjalne i poniżej. Przedłużający się okres pozostawania bez pracy skutkuje zniechęceniem i zanikiem praktycznych umiejętności poszukiwania pracy, izolacją społeczną, depresją, utratą poczucia własnej wartości, utratą wiary we własne siły, znacznym obniżeniem prezencji. Powyższe grupy są często negatywnie postrzegane przez pracodawców i trudno jest im znaleźć zatrudnienie na rynku pracy.

Projekt zakładał kompleksowe wsparcie dla beneficjentów ostatecznych poprzez realizację działań odnoszących się do stopniowego pokonywania barier. We wstępnym etapie pracy barier fizycznych (w szczególności zadbanie o odpowiednią prezencję), psychologicznych poprzez poradnictwo psychologiczne, a następnie nabywania umiejętności praktycznych przy szukaniu pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy. Końcowym efektem jest podjęcie pracy zawodowej (staży, prac na umowę o pracę)
.
Proponowane wsparcie dotykało faktycznych przyczyn długotrwałego bezrobocia w większości uwarunkowanego barierami fizycznymi i psychologicznymi, wykorzystuje nowoczesne technologie (korzystanie z internetu jako jednej z metod poszukiwania pracy, nauka obsługi urządzeń biurowych w tym faxu, drukarki), stwarzał warunki do integracji ze społeczeństwem co nie byłoby możliwe do zrealizowania bez dofinansowania ze środków EFS. Większość problemów wynikających z bezrobocia uwarunkowana jest psychologicznie i społecznie, wskazane jest zdiagnozowanie sytuacji osoby bezrobotnej, uświadomienie ograniczeń i praca nad nimi, wzmocnienie pozytywne osoby, zmotywowania do podjęcia zmiany i utrzymanie tej motywacji przez dłuższy okres czasu. Mając na uwadze powyższe nieodzowna staje się opieka psychologa. Kolejnym etapem pracy jest zweryfikowanie możliwości i predyspozycji osoby bezrobotnej z jej oczekiwaniami i zapotrzebowaniem na rynku pracy dlatego też konieczne staje się zapewnienie doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych oraz pośrednictwa w poszukiwaniu pracy. Zapewnienie opieki nad osobami zależnymi -dziećmi osób uczestniczących w projekcie - ma ogromne znaczenie, gdyż osoby takie mają trudności w znalezieniu pracy ze względu na ciążące na nich obowiązki opieki nad dziećmi co utrudnia, a wręcz uniemożliwia zdobywanie lub podnoszenie kwalifikacji i poszukiwanie pracy, do tej pory osoby te nie mogły brać udziału w żadnym projekcie ze względu na opiekę nad dziećmi.

Wybór tematyki projektu podyktowany był wcześniejszymi doświadczeniami związanymi z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy. W 2003r w trakcie prowadzenia Klubu Bezrobotnego zgłosiły się 433 osoby bezrobotne z których 70 osób w skali roku podjęło zatrudnienie, były to osoby które utraciły pracę w ciągu ostatnich 6 m-cy, z silną motywacją do znalezienia pracy, z dobrą prezencją, dobrze poruszające się po rynku pracy. W przypadku osób pozostających bez pracy dłuższy okres powyżej 24 m-cy podejmowane działania nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Analizując przyczyny niepowodzeń stwierdziliśmy, iż w przypadku w/w osób zabrakło kompleksowego wsparcia, indywidualnego podejścia do każdej z osób, w tym poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego a także szkoleń zawodowych. Wszystkie w/w elementy zostały uwzględnione w naszym obecny projekcie.

Działania


Działania planowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu są spójne z celami i założeniami Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, gdyż ograniczają zjawisko alienacji społecznej i przygotowują osoby do wejścia na rynek pracy. Realizacja projektu umożliwiła wyrównanie szans na rynku pracy.

1. Osoby bezrobotne pozostające bez pracy powyżej 24-ech miesięcy w tym:

 • · Kobiety i mężczyźni (z zachowaniem proporcji płci),
 • · Osoby w wieku 18 –30 lat ,30- 50 lat
 • · Osoby posiadające wykształcenie: podstawowe, zawodowe, średnie,
 • · Osoby długotrwale korzystające z pomocy społecznej,

2. Osoby bezrobotne z problemem uzależnienia od alkoholu w tym:

 • · Kobiety i mężczyźni (z zachowaniem proporcji płci),
 • · Osoby w wieku 18 –30 lat, 30- 50 lat,
 • · Osoby posiadające wykształcenie: podstawowe, zawodowe, średnie,
 • · Osoby długotrwale korzystające z pomocy społecznej,
 • · Osoby uzależnione poddające się procesowi leczenia,
 • · Osoby uzależnione, które ukończyły leczenie nie później niż rok przed przystąpieniem do projektu.
Projekt zakładał udział 100 osób. Beneficjenci ostateczni projektu zostali rekrutowani na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Pracy, Klubu Pracy, Poradni Leczenia uzależnień i współuzależnienia, Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Źródło". W ramach projektu osiągnięto dwojakiego rodzaju rezultaty określane jako tzw. „twarde" i „miękkie".

Rezultaty „twarde" to:

 1. Wzrost kwalifikacji zawodowych beneficjentów
 2. Wzrost doświadczenia zawodowego
 3. Wzrost doświadczenia w zakresie aktywności zawodowej

Rezultaty „miękkie" to:

 1. Zmiana osobistych predyspozycji - wskaźniki: poprawa prezencji, wzrost zadowolenia, nabycie umiejętności zachowań asertywnych, nabycie umiejętności komunikacyjnych.
 2. Wzrost zdolności motywacyjnych - wskaźniki: zwiększenie wiary we własne siły, podniesienie poziomu własnej wartości, zwiększenie motywacji do zmiany sytuacji życiowej i zawodowej, większa punktualność.
 3. Wzrost umiejętności praktycznych: wskaźniki: umiejętność napisania cv, życiorysu, większą świadomość praw i obowiązków, nabycie umiejętności niezbędnych przy rozmowie wstępnej z pracodawcą, umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii przy szukaniu pracy (internet).
 4. Postęp w integracji społecznej - wskaźniki: większa otwartość, na innych ludzi, zmniejszenie niepewności i depresji, zmniejszenie poczucia izolacji społecznej.

Dzięki projektowi została osiągnięta wartość dodana w postaci zwiększonej liczby osób objętych szkoleniem zawodowym adekwatnym do potrzeb i możliwości uczestników.

W celu upowszechnienia projektu zostało zorganizowane seminarium z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej z Województwa Mazowieckiego co przyczyniło się do ponad lokalnego upowszechnienia projektu. Warszawy.