Przejdź do treści

OPS Włochy

 • Zwiększ rozmiar tekstu
 • Normalny rozmiar tekstu
 • Zmniejsz rozmiar tekstu

fundusze europejskie

flaga

Mazowsze

logo unia

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

Projekt "Czas na zmianę" rok 2010

Logo EFS - Kapitał Ludzki

Projekt „Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”

współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Logo EFS Unia Europejska

W grudniu 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy zakończył trzecią już z kolei edycję projektu systemowego  „Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”. Projekt współfinansowany był przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest wsparcie i pomoc wybranej grupie klientów Ośrodka.

Realizacja projektu rozpoczęła się 01 maja 2010 roku, a uczestniczyło w nim 20 osób gotowych na edukację której celem było wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na otwarty rynek pracy.

W grupie tej znalazły się osoby:

 • nie pracujące
 • będące w wieku aktywności zawodowej
 • korzystające ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej


Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przygotowano kompleksowe formy oddziaływania o charakterze indywidualnym i grupowym.

Oddziaływania indywidualne:

 • spotkania z psychologiem
 • doradztwo zawodowe
 • konsultacje z pośrednikiem pracy

Oddziaływania grupowe:

 • trening umiejętności życiowych,
 • asertywności,
 • warsztat prawniczy,
 • trening umiejętności wychowawczych (połączony z wyjazdem integracyjnym),
 • warsztaty aktywnego poszukiwania prac,
 • szkolenia zawodowe, takie jak:
  • Magazynier łącznie z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli gazowej w wózkach jezdniowych,
  • Manicure – pedicure z elementami kosmetyki,
  • Prawo jazdy kat. B,
  • Komputer, kasy fiskalne, obsługa biura z marketingiem oraz BHP + minimum sanitarne,
  • Roboty okładzinowe z materiałów ceramicznych – glazurnik,
  • Grafika komputerowa DTP i tworzenie stron internetowych,
  • Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw,
  • Spawanie metodami MAG i MIG spoinami pachwinowymi (135-1, 131-1),
  • Szkoła Badań Rynku.

Każda z osób została potraktowana indywidualnie. Porady psychologiczne pełniły rolę motywacyjną, warsztaty prawne zaś dotyczyły w szczególności zagadnień związanych z koniecznością prawnego uregulowania stanu faktycznego z zakresu prawa rodzinnego oraz bieżących spraw życia codziennego takich jak uzyskanie tytułów prawnych do zajmowanych lokali. Doradztwo zawodowe pomogło określić swoją sytuację życiową oraz perspektywy zawodowe przy aktualnym poziomie przygotowania do zawodu. Pośrednik pracy służył pomocą w wyszukiwaniu i analizie ofert dostępnych na rynku pracy. .

Wszyscy uczestnicy odbyli szereg warsztatów. Zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi (dyskusje, burze mózgów, odgrywanie scenek, studium przypadku itp.). Ważne jest również, że sami uczestnicy dostrzegli realne przełożenie udziału w zajęciach na zdobycie konkretnych umiejętności, które mogą zastosować w codziennych sytuacjach. W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie w czasie zajęć poruszano również problemy nie objęte programem zajęć. Były to problemy trudne do rozwiązania dla uczestników, często budzące silne emocje. Zadaniem trenerów w odpowiedzi na te zapotrzebowania było udzielanie wsparcia i wskazówek dotyczących sposobu działania.

Po zakończeniu każdego warsztatu zostały przeprowadzone ankiety monitorujące a po zakończeniu całości ankiety ewaluacyjne. Celem ankiety było rozpoznanie stanu początkowego tak by w pełni ocenić wpływ działań podejmowanych na rzecz uczestników. Podczas analizy ankiet odnotowano wzrost wskaźnika szans na rynku pracy wg subiektywnej oceny uczestników projektu na bardzo wysokim poziomie. Ocena „efektów miękkich” takich jak zmiana osobistych predyspozycji, zmiana i polepszenie jakości funkcjonowania rodziny, wzrost motywacji, wzrost umiejętności praktycznych, postęp w integracji społecznej, została osiągnięta na wyższym niż zakładano poziomie. Również „efekty twarde” mierzone liczbą uzyskanych certyfikatów a tym samym liczbą uczestników którzy podnieśli swoje kwalifikacje i umiejętności zostały przekroczenie w stosunku do zakładanych.

Tak znaczący wzrost samooceny i poczucia pewności siebie u osób biorących udział w zajęciach jest efektem zaangażowania całego zespołu realizatorów projektu w tym również zespołu pracowników socjalnych Ośrodka  którzy przez cały czas monitorowali realizację kontraktów socjalnych.