Przejdź do treści

OPS Włochy

  • Zwiększ rozmiar tekstu
  • Normalny rozmiar tekstu
  • Zmniejsz rozmiar tekstu

fundusze europejskie

flaga

Mazowsze

logo unia

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

Projekt "Czas na zmianę" 2008

Logo EFS

Projekt „Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej kobiet z Dzielnicy Włochy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt adresowany jest do kobiet korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i nieaktywnych zawodowo ze względu na sprawowanie opieki nad dziećmi.W projekcie bierze udział siedemnaście uczestniczek. Uczestniczki projektu zostały wyłonione na podstawie analizy środowiskowej, dokonanej przez pracowników socjalnych Ośrodka.
Przy rekrutacji wzięto pod uwagę sytuację życiową i materialną kandydatek, poziom motywacji do podjęcia działań na rzecz poprawy własnej sytuacji i zbieżność oczekiwań z działaniami i formami pomocy zaplanowanymi w ramach Projektu. Z zakwalifikowanymi osobami zostały podpisane kontrakty socjalne.
Plakat Czas na zmianę
Głównym celem Projektu jest wzmocnienie potencjału beneficjentem
i ich wsparcie w powrocie na otwarty rynek pracy. Działania
podejmowane w projekcie składają się z dwóch modułów.
Pierwszy ma na celu intensywne wsparcie psychologiczne, rozwój
umiejętności psychospołecznych i wychowawczych, wzmocnienie
więzi rodzinnych i społecznych. W ramach modułu odbywają się
szkolenia „Grupy rozwoju osobistego” i „Trening Umiejętności
wychowawczych”, planowane jest przeprowadzenie kolejnych
warsztatów: „Trening ekonomiczny”, „Zajęcia z zakresu prawa
pracy”, „Zajęcia z profilaktyki zdrowotnej kobiet”, „Trening autoprezentacji”.
Drugi moduł, oprócz działań motywacyjno-wpierających, ukierunkowany będzie na rozwój potencjału zawodowego i zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz wzrost umiejętności przydatnych przy poszukiwaniu pracy. W ramach tej części zorganizowano indywidualne konsultacje z doradztwa zawodowego, których rezultatem będą indywidualne plany działania. Na ich podstawie zorganizowane zostaną kursy zawodowe oraz kursy komputerowe. Dla wszystkich uczestniczek przewidziano także przeprowadzenie „Zajęć z aktywnego poszukiwania pracy”. W ramach projektu przewidziano dla zainteresowanych osób zorganizowanie i zrealizowanie terapii psychologicznej indywidualnej lub rodzinnej. Kolejną propozycją jest możliwość sfinansowania zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym.
W trakcie trwania zajęć Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia opiekę dla dzieci beneficjentek w przedszkolu położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka.

Wartość całkowita Projektu: 178.946,00
Wartość dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej: 160.157,00
Wkład własny Projektu: 18.789,00
Czas realizacji: 1 lipca – 31 grudnia 2008 r.
Jednostka realizująca Projekt: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Kierownik Projektu: Marta Sokołowska