Przejdź do treści

OPS Włochy

  • Zwiększ rozmiar tekstu
  • Normalny rozmiar tekstu
  • Zmniejsz rozmiar tekstu

fundusze europejskie

flaga

Mazowsze

logo unia

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

Projekt "Czas na zmianę" rok 2011

Logo EFS - Kapitał Ludzki

Projekt „Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”

współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Logo EFS Unia Europejska

W grudniu 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zakończył czwartą z kolei edycję projektu systemowego „Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”. Projekt współfinansowany był przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 maja 2011 roku, a jego celem była poprawa funkcjonowania społecznego osób w nim uczestniczących, tj.: 20 kobiet oraz ich otoczenia, korzystających ze świadczeń Ośrodka, gotowych na edukację i poszerzenie swoich umiejętności społecznych. W grupie znalazły się osoby, które nie pracowały i były w wieku aktywności zawodowej, w tym osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, przygotowano kompleksowe formy oddziaływania o charakterze indywidualnym i grupowym. Wśród form indywidualnych znalazły się: spotkania z psychologiem, doradztwo zawodowe, konsultacje z pedagogiem. Zajęcia grupowe w których uczestniczki brały udział to:
trening umiejętności wychowawczych, warsztaty psychospołeczne, trening asertywności, warsztat prawniczy, trening profilaktyki zdrowotnej, trening radzenia sobie ze złością i ze stresem oraz trening autoprezentacji.

Spotkania z psychologiem umożliwiły indywidualne omówienie problemów, których uczestniczki nie chciały, bądź nie miały odwagi omówić. podczas warsztatów grupowych. Doradztwo zawodowe miało na celu pomoc w określeniu możliwości dalszego kształcenia zawodowego oraz perspektyw zawodowych przy aktualnym poziomie przygotowania do zawodu. Pedagog w trakcie indywidualnych konsultacji służył pomocą w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych. Przez cały czas trwania projektu Panie miały także możliwość korzystania ze wsparcia dwóch asystentów rodziny.

Zajęcia, podczas których zapewniony był poczęstunek oraz opieka nad dziećmi, prowadzone były metodami aktywnymi (dyskusje, burze mózgów, odgrywanie scenek, ćwiczenia indywidualne i grupowe).
W ramach udziału w projekcie zorganizowane zostały także wyjścia integracyjne.

W czasie trwania projektu na bieżąco mierzone były zakładane „efekty  twarde i miękkie”. Po zakończeniu każdego warsztatu przeprowadzone były ankiety monitorujące, a po zakończeniu całości – ankiety ewaluacyjne. Na podstawie wysokiej frekwencji i pozytywnych wypowiedzi uczestniczek można stwierdzić, że zajęcia były interesujące i trafiały w zapotrzebowanie uczestniczek  projektu.
Treść warsztatów i treningów dostosowana była do indywidualnych oczekiwań każdej grupy, by w jak najefektywniejszy sposób przekazać niezbędne informacje. Trenerzy w zależności od tematyki zajęć przygotowywali materiały pomocnicze.  Dodatkowo, w trakcie spotkań, prowadzący wykorzystywali różnorodne środki dydaktyczne: prezentacje multimedialne, muzyczne, aromaterapię, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia kształcące umiejętności komunikacyjne. Zorganizowany wyjazd integracyjny umożliwił uczestniczkom spędzenie czasu wraz z dziećmi w sposób zabawny i zacieśniający więzy rodzinne.

Zauważalny wzrost samooceny i poczucia pewności siebie u osób biorących udział w zajęciach jest efektem zaangażowania całego zespołu realizatorów projektu, w tym również zespołu pracowników socjalnych Ośrodka, którzy przez cały czas monitorowali realizację kontraktów socjalnych.