Przejdź do treści

OPS Włochy

  • Zwiększ rozmiar tekstu
  • Normalny rozmiar tekstu
  • Zmniejsz rozmiar tekstu

fundusze europejskie

flaga

Mazowsze

logo unia

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

Projekt "Czas na zmianę" rok 2012

Logo EFS - Kapitał Ludzki

Projekt „Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”

współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Logo EFS Unia Europejska

 

„Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy po raz kolejny uzyskał dofinansowanie na realizację (tym razem) trzyletniego projektu systemowego pod nazwą „Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Adresatem projektu w 2012r. były 22 osoby i ich otoczenie, w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń OPS, wychowujące minimum jedno dziecko i zgłaszające problemy w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Z badań potrzeb i oczekiwań kandydatów wytypowanych do projektu wynikało, że największe wsparcie powinno być skierowane na intensywną pomoc psychologiczną, pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zarówno wychowawczych, jak i środowiskowych oraz pomoc w usamodzielnieniu się finansowym. Głównymi barierami z jakimi spotkali się realizatorzy projektu były problemy psychologiczne uczestników projektu, sposób postrzegania siebie i swojej sytuacji, niskiej samooceny. Aby temu przeciwdziałać zaplanowano w pierwszej kolejności wsparcie mające na celu stymulację do działania (zindywidualizowane wsparcie psychologa, pracę asystencką, pomoc projektowego pracownika socjalnego i warsztaty integrujące).

Cele projektu

Najważniejszymi celami szczegółowymi projektu było zwiększenie umiejętności wychowawczych w zakresie kontaktów wewnątrzrodzinnych, poprawa funkcjonowania rodziny oraz zwiększenie umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy i budowanie ścieżki rozwoju zawodowego.

W trakcie trwania projektu przeprowadzono diagnozę potrzeb każdego uczestnika oraz dostosowano formy wsparcia do ich potrzeb i możliwości. Realizacja zadań uwzględniała szeroki wachlarz wsparcia finansowego, zawodowego, zdrowotnego, społecznego i edukacyjnego. W ramach kontraktu socjalnego zrealizowano ścieżkę reintegracji obejmującą minimum 3 instrumenty aktywnej integracji spośród zawodowej, zdrowotnej, społecznej i edukacyjnej.

Każdy z uczestników mógł skorzystać z konsultacji indywidualnych takich jak:

  • doradztwo zawodowe,
  • terapia psychospołeczna,
  • konsultacje psychoprofilaktyczne,

a także z form grupowych:

  • trening umiejętności wychowawczych,
  • trening zarządzania budżetem domowym,
  • trening umiejętności życiowych,
  • trening profilaktyki zdrowotnej.

Treningi ukierunkowane były na wzrost kompetencji społecznych, komunikacji interpersonalnej z otoczeniem, uświadomienie i wykorzystywanie potencjału osobistego w relacji ze środowiskiem. Uczestnicy zapoznali się także z nowymi technikami radzenia sobie w trudnych i stresowych sytuacjach. Realizowane metodą treningową zajęcia pomagały w realizacji celów poprzez przełamywanie poczucia bezradności, uczestnicy doskonalili swoje umiejętności poprzez pracę w grupie, razem próbowali rozwiązywać swoje problemy oraz wspólnie wymieniali się doświadczeniami, zarówno tymi dobrymi, jak i negatywnymi. Indywidualne konsultacje miały na celu pomoc w rozwiązywaniu swoich trudnych sytuacji rodzinnych oraz poprawę relacji z członkami rodziny. Dzięki tym spotkaniom uczestnicy poznali prawidłowe wzorce i style wychowawcze, które zdecydowanie poprawią funkcjonowanie w rodzinie, co bezpośrednio przekłada się na relacje społeczne.

Wsparcie asystentów rodziny polegało na zindywidualizowanej pracy z uczestnikami projektu mające na celu pomoc w przezwyciężaniu barier ogólnospołecznych oraz inicjowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się rodzin. Partnerska współpraca z uczestnikami projektu sprzyjała aktualizacji potrzeb i celów uczestnika oraz wypracowaniu wspólnego planu pracy na przyszłość.

Wyjścia integracyjne z dziećmi miały na celu nie tylko, wspólny aktywny wypoczynek, ale przede wszystkim naukę wspólnego spędzania czasu z dzieckiem.

Podczas realizacji projektu uczestnicy mieli zapewniony poczęstunek, materiały szkoleniowe, a w razie potrzeby także opiekę dla dzieci.