Przejdź do treści

OPS Włochy

  • Zwiększ rozmiar tekstu
  • Normalny rozmiar tekstu
  • Zmniejsz rozmiar tekstu

fundusze europejskie

flaga

Mazowsze

logo unia

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

Projekt "Czas na zmianę" rok 2013

Logo EFS - Kapitał Ludzki

Projekt „Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”

współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Logo EFS Unia Europejska


„Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w 2012r. uzyskał dofinansowanie na realizację trzyletniego projektu systemowego pod nazwą „Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Adresatem projektu w 2013r. są 23 osoby i ich otoczenie, w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń OPS, zgłaszające problemy w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Z badań potrzeb i oczekiwań kandydatów wytypowanych do projektu wynika, że największe wsparcie powinno być skierowane na intensywną pomoc psychologiczną, pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zarówno wychowawczych, jak i środowiskowych oraz pomoc w usamodzielnieniu się finansowym. Głównymi barierami z jakimi spotkali się realizatorzy ubiegłorocznego projektu były problemy psychologiczne uczestników projektu, sposób postrzegania siebie i swojej sytuacji, niskiej samooceny.

Cele projektu

Najważniejszym celem projektu jest zwiększenie umiejętności wychowawczych w zakresie kontaktów wewnątrzrodzinnych, poprawa funkcjonowania rodziny oraz zwiększenie umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy i budowanie ścieżki rozwoju zawodowego.

W trakcie trwania projektu przeprowadzona zostanie diagnoza potrzeb każdego uczestnika i na jej podstawie zostaną dostosowane formy wsparcia. Realizacja zadań uwzględnia szeroki wachlarz wsparcia zawodowego, zdrowotnego, społecznego i edukacyjnego. W ramach kontraktu socjalnego każdy uczestnik zobowiązany jest do zrealizowania ścieżki reintegracji obejmującej minimum 3 instrumenty aktywnej integracji:

  • konsultacji indywidualnych:

doradztwo zawodowe

terapia psychospołeczna

  • form grupowych (po zbadaniu potrzeb uczestników):

trening umiejętności wychowawczych
trening umiejętności życiowych

  • wsparcie asystentów rodziny

Treningi ukierunkowane będą na wzrost kompetencji społecznych, komunikacji interpersonalnej z otoczeniem, uświadomienie i wykorzystywanie potencjału osobistego w relacji ze środowiskiem. Uczestnicy zapoznają się także z nowymi technikami radzenia sobie w trudnych i stresowych sytuacjach. Realizowane metodą treningową zajęcia mają na celu pomoc w realizacji celów poprzez przełamywanie poczucia bezradności. Uczestnicy będą doskonalili swoje umiejętności poprzez pracę w grupie,  wspólne rozwiązywanie problemów oraz wzajemną wymianę doświadczeń, zarówno tych dobrych, jak i negatywnych. Indywidualne konsultacje mają na celu pomoc w rozwiązywaniu swoich trudnych sytuacji rodzinnych oraz poprawę relacji z członkami rodziny. Dzięki tym spotkaniom uczestnicy poznają prawidłowe wzorce i style wychowawcze, które zdecydowanie poprawią funkcjonowanie w rodzinie, co bezpośrednio przekłada się na relacje społeczne.

Wsparcie asystentów rodziny polegać będzie na zindywidualizowanej pracy z uczestnikami projektu mające na celu pomoc w przezwyciężaniu barier ogólnospołecznych oraz inicjowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się rodzin. Partnerska współpraca z uczestnikami projektu sprzyja aktualizacji potrzeb i celów uczestnika oraz wypracowaniu wspólnego planu pracy na przyszłość.

Wyjścia integracyjne z dziećmi będą miały na celu nie tylko wspólny aktywny wypoczynek, ale przede wszystkim naukę wspólnego spędzania czasu z dzieckiem.

Podczas realizacji projektu uczestnicy będą mieli zapewniony poczęstunek, materiały szkoleniowe, a w razie potrzeby także opiekę dla dzieci.