Przejdź do treści

OPS Włochy

  • Zwiększ rozmiar tekstu
  • Normalny rozmiar tekstu
  • Zmniejsz rozmiar tekstu

fundusze europejskie

flaga

Mazowsze

logo unia

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

Projekt "Czas na zmianę" rok 2014

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Logo EFS - Kapitał Ludzki

Projekt „Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”

współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Logo EFS Unia Europejska

„Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy kontynuuje realizację trzyletniego projektu systemowego pod nazwą „Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Adresatem projektu w 2014r. było 15 osób i ich otoczenie, w wieku aktywności zawodowej. Z badań potrzeb i oczekiwań kandydatów wytypowanych do projektu wynikało, że największe wsparcie powinno być skierowane na intensywną pomoc psychologiczną, pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zarówno wychowawczych, jak i środowiskowych oraz pomoc w usamodzielnieniu się finansowym. Głównymi barierami z jakimi spotkali się realizatorzy projektu były problemy psychologiczne uczestników projektu, sposób postrzegania siebie i swojej sytuacji, niska samoocena.

Celem projektu było między innymi, zwiększenie umiejętności wychowawczych w zakresie kontaktów wewnątrzrodzinnych, poprawa funkcjonowania rodziny oraz zwiększenie umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy oraz budowanie ścieżki rozwoju zawodowego.

W trakcie trwania projektu przeprowadzona została diagnoza potrzeb każdego uczestnika i na jej podstawie zostały dostosowane formy wsparcia. Realizacja zadań uwzględniała szeroki wachlarz wsparcia zawodowego, zdrowotnego, społecznego i edukacyjnego. W ramach kontraktu socjalnego każdy z uczestników zobowiązany był do zrealizowania ścieżki reintegracji obejmującej minimum 3 instrumenty aktywnej integracji:

  • konsultacje indywidualne:

doradztwo zawodowe

pomoc psychologiczna

  • formy grupowe (po zbadaniu potrzeb uczestników):

trening umiejętności wychowawczych

trening umiejętności życiowych

  • wsparcie asystenta rodziny

Treningi ukierunkowane były na wzrost kompetencji społecznych, komunikacji interpersonalnej z otoczeniem, uświadomienie i wykorzystywanie potencjału osobistego w relacji ze środowiskiem.

Wsparcie asystenta rodziny polegało na zindywidualizowanej pracy z uczestnikami projektu mające na celu pomoc w przezwyciężaniu barier ogólnospołecznych oraz inicjowaniu działań zmierzających do usamodzielnienia się rodzin. Partnerska współpraca z uczestnikami projektu sprzyjała aktualizacji potrzeb i celów uczestników oraz wypracowaniu wspólnego planu pracy.

Wyjścia integracyjne z dziećmi miały na celu nie tylko wspólny aktywny wypoczynek, ale przede wszystkim naukę wspólnego spędzania czasu z dzieckiem.

Podczas realizacji projektu uczestnicy mieli zapewniony poczęstunek oraz materiały szkoleniowe.