NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STARSZYCH

Drukuj

Dzienne Domy Pomocy:


Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wparcia.


Na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy znajdują się dwa ośrodki wparcia:Na terenie m. st. Warszawy znajdują się także inne Domy, do których mogą być kierowani mieszkańcy Dzielnicy Włochy.


Domy Pomocy Społecznej:

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej ?osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej?.


Domy, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla:

Do domów pomocy społecznej kieruje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast dokumentację kompletuje pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej.

Istnieje również możliwość umieszczenia osoby w prywatnym domu opieki. Umieszczenie w tego rodzaju placówce odbywa się bez udziału Ośrodka Pomocy Społecznej jak i Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Wykaz domów pomocy społecznej i prywatnych domów opieki na terenie województwa mazowieckiego znajdujących się w rejestrze wojewody:

http://mazowieckie.e-bip.pl/EDZIENNIK/WDU_W/2010/124/2771/Akt.pdf

www.mazowieckie.pl/download/1/5256/6375.pdf

 

ORZECZNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Orzecznictwo ZUS

Orzecznictwem o niezdolności do pracy do celów rentowych zajmuje się lekarz orzecznik ZUS, który ocenia stopień niezdolności do pracy. Wydaje orzeczenie na podstawie, którego ZUS podejmuje decyzję w sprawie świadczeń rentowych. Osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy składa wniosek o rentę we właściwym terenowo oddziale ZUS.

Obecnie lekarz orzecznik wydaje orzeczenie o niezdolności do pracy tj. kwalifikuje osobę jako:


Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać:


Do wniosku powinny być dołączone:


Osobom posiadającym orzeczoną całkowitą  niezdolnością do pracy oraz samodzielnej egzystencji przysługuje dodatek pielęgnacyjny .

Wymaganymi dokumentami w sprawie ubiegania się o dodatek pielęgnacyjny, są:

http://e-inspektorat.zus.pl/pliki/formularze/n_9.pdf


Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie wydaje Orzeczenia o niepełnosprawności

wydaje orzeczenia dla celów nie rentowych


Orzeczenia dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia wydaje się do celów:


Orzeczenia dla osób, które ukończyły 16 roku życia wydaje się do celów:


Stopnie niepełnosprawności:

Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wydawane są osobom posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Dokumenty do orzecznictwa oraz uzyskania dofinansowań są do pobrania na stronie Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych www.scon.wcpr.pl

Asystenci pomagają dojeżdżać do pracy, towarzyszą w różnych zajęciach, udzielają wsparcia i pomocy.

Usługi Programu skierowane są do osób pełnoletnich, pomoc dostosowywana indywidualnie do sytuacji i potrzeb klienta.

Usługi świadczone są przez 7 dni w tygodniu (poza świętami) w godzinach od 8:00 do 22:00.
Usługi asystentów można zamówić od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.
Opłata wynosi 1 zł od godziny.

Pełny regulamin korzystania z usług asystenckich jest dostępny na stronie Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych.


Osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z ulg w komunikacji miejskiej, ulg podatkowych, ulg w telekomunikacji, ulg w w PKP I PKS, dla kierowców. Szczegółowy opis ulg dostępny na stronie Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych Znajdującego się w strukturach Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.