Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Wykonując swoje zadania i w ramach swoich kompetencji placówka współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, wolontariuszami i innymi.

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony w 1994 r. Uchwałą Nr 62/VI/94 Rady Gminy Warszawa-Włochy z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Warszawa-Włochy pn. Społeczny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gminie Warszawa-Włochy. Swoją działalność rozpoczął od 1 stycznia 1995r.

 

 

 Zadania Ośrodka określa Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady Miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku - (PDF 145KB) w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m. st. Warszawy.